Ubezpieczamy duże, średnie i również mniejsze przedsiębiorstwa - OC, OCP, OCS, majątek, BI, CAR, D&O, flota

 

W ramach grupy CLIFF oferujemy również ubezpieczenia dla osób fizycznych - domy, mieszkania, pojazdy, życie

 

Współpracujemy ze wszystkimi zakładami ubezpieczeń na rynku

 

Zbieramy i porównanujemy oferty różnych zakładów ubezpieczeń 

 

Zawsze negocjujemy wysokość składki i warunki jakościowe

 

Skutecznie dochodzimy odszkodowań od zakładów ubezpieczeń - szkody osobowe i majątkowe

 

"Jakość pamięta się o wiele dłużej niż cenę."
Gucci

Baza wiedzy

Jak dobrze ubezpieczyć domek letniskowy

Opublikowano:

 

Katarzyna Perczak

„Gazeta Ubezpieczeniowa”

 

09 sierpnia 2011

Obok budynków mieszkalnych, usługowych, handlowych czy produkcyjnych, ubezpieczyciele specjalne miejsce rezerwują dla domów letniskowych. Dla tego typu obiektów budowlanych dedykowane są specjalne ogólne warunki ubezpieczenia, których treść różni się od przewidzianej dla pozostałych obiektów budowlanych. Przede wszystkim wynika to z faktu, że ten typ budynków jest zamieszkiwany czasowo.

Głównymi cechami, jakimi wyróżnia się domek letniskowy definiowany przez ubezpieczycieli, jest fakt, że przeznaczony jest on na cele rekreacyjne oraz że zamieszkiwany jest czasowo. Bardzo zbliżoną do tej charakterystyki definicję domku letniskowego zawierają ogólne warunki ubezpieczenia TUiR WARTA SA1. Nieco szerszą definicję zawierają ogólne warunki ubezpieczenia TU Ergo Hestia SA2, która to dodatkowo wskazuje miejsce usytuowania domku letniskowego: zamieszkiwany czasowo budynek, służący celom rekreacyjnym, oraz budynek na terenie ogródka działkowego lub innego rodzaju działki rekreacyjnej. 

Przy tej okazji należy wskazać, że zgodnie z ustawą o rodzinnych ogródkach działkowych (Dz.U. z dnia 6 września 2005 r.) rodzinne ogrody działkowe są urządzeniami użyteczności publicznej, służącymi zaspokajaniu wypoczynkowych, rekreacyjnych i innych potrzeb socjalnych członków społeczności lokalnych poprzez zapewnienie im powszechnego dostępu do terenów rodzinnych ogrodów działkowych oraz działek dających możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby, a także podniesienie standardów ekologicznych otoczenia.

Ponadto jest to wydzielony obszar gruntu będący we władaniu Polskiego Związku Działkowców, podzielony na tereny ogólne i działki oraz wyposażony w infrastrukturę niezbędną do jego prawidłowego funkcjonowania.

Nadal jednak definicja TU ERGO HESTIA SA ogranicza się przedmiotowo tylko do budynku, który definiowany jest przez ubezpieczycieli w zgodzie z zapisami prawa budowlanego jako obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą ścian, posiadający fundamenty i dach. 

Niestety realia pokazują, że gro domków letniskowych nie spełnia zapisów wspomnianej definicji budynku, bowiem duża ich część nie posiada fundamentów. Czy oznacza to, że w myśl powyższych ogólnych warunków ubezpieczenia domek nieposiadający fundamentów usytuowany na terenie ogródka działkowego lub działki rekreacyjnej nie może zostać objęty ochroną ubezpieczeniową ani przez TUiR WARTA SA, ani przez TU ERGO HESTIA SA?

Naprzeciw tym wątpliwościom wychodzą ubezpieczyciele, którzy za domek letniskowy uważają nie tylko budynek przeznaczony na cele rekreacyjne, zamieszkiwany czasowo, ale także domek lub altanę na terenie ogródków działkowych. Takiego rozszerzenia dokonuje w ogólnych warunkach ubezpieczenia TU HDI Asekuracja SA3

Warto jednak zauważyć, że niestety ubezpieczyciel nie definiuje ani domku, ani altanki, a w związku z tym można przypuszczać, że istotnym kryterium jest miejsce położenia obiektu, a więc ogródek działkowy. Zapis ten jednak nie jest nadal wolny od wad, bowiem ogranicza ubezpieczenie domku lub altanki tylko i wyłączenie do tych znajdujących się na terenie ogródków działkowych. Pominięte więc zostały domki i altanki znajdujące się na działkach rekreacyjnych. Jest to istotne, bowiem obiekty nieposiadające fundamentów często usytuowane są również na terenach działek rekreacyjnych.

Najszerszą i w miarę precyzyjną definicję domku letniskowego zamieszcza w swoich ogólnych warunkach ubezpieczenia PZU SA4, określając go jako budynek lub inny obiekt zamieszkiwany czasowo z przeznaczeniem na cele rekreacyjne, wypoczynkowe, w tym również zabudowaną altankę na terenie ogródków działkowych; łącznie z elementami stałymi, konstrukcyjnymi, wykończeniowymi, instalacyjnymi. Powyższa definicja rozwiewa wątpliwości, które powstają podczas analizy definicji innych ubezpieczycieli. Nie ogranicza ona bowiem domku letniskowego tylko do budynku oraz dopuszcza ubezpieczenie innych obiektów nie tylko na terenie ogródków działkowych, ale również działek rekreacyjnych. 

Ponadto warty podkreślenia jest fakt, że dodatkowo ubezpieczyciel zamieszcza w treści o.w.u. definicję działki rekreacyjnej, określając ją jako nieruchomość gruntową będącą przedmiotem praw własności ubezpieczonego lub będącą w jego posiadaniu na podstawie umowy cywilnoprawnej wraz z domem letniskowym i ewentualnie innymi zabudowaniami, wykorzystywaną do celów rekreacyjnych.

Przy okazji analizy definicji domu letniskowego oraz działki rekreacyjnej można się zastanowić, czy na bazie ogólnych warunków ubezpieczenia domków letniskowych można ubezpieczyć budynek umiejscowiony na terenie działki rekreacyjnej, ale przeklasyfikowany na budynek mieszkalny, czy też taki budynek należy ubezpieczać na bazie ogólnych warunków ubezpieczenia domu mieszkalnego. 

Oprócz domku letniskowego większość powyższych ubezpieczycieli dopuszcza ubezpieczenie również mienia ruchomego i stałego znajdującego się w domku, budynków gospodarczych, garaży położonych na terenie nieruchomości, na której zlokalizowany jest dom letniskowy. Dodatkowo PZU SA do przedmiotu ubezpieczenia zalicza również ogrodzenie działki rekreacyjnej i obiekty małej architektury. 

Istotnym wyłączeniem z ochrony ubezpieczeniowej stosowanym przez wszystkich ubezpieczycieli jest brak ochrony ubezpieczeniowej dla sprzętu audiowizualnego, muzycznego, fotograficznego i komputerowego. Warto podkreślić, że PZU SA zastrzega, że wyłączenie z ochrony powyższego mienia dotyczy jedynie tego znajdującego się w budynku lub pomieszczeniach gospodarczych. Oznacza to, że PZU SA obejmuje ochroną powyższy sprzęt w domkach letniskowych również od kradzieży z włamaniem. 

TU HDI Asekuracja SA natomiast pisze, że wyłączenie to nie dotyczy ubezpieczenia tego sprzętu w domkach letniskowych w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. A w związku z tym ubezpieczyciel wyłącza ochronę tego mienia w zakresie ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem. 

Natomiast TUiR WARTA SA w swoim katalogu mienia ruchomego, które może zostać zgłoszone do ubezpieczenia, nie wymienia powyższego sprzętu, a TU ERGO HESTIA SA w ogóle wyłącza z ochrony ten sprzęt. 

W przeważającej większości zakresu ubezpieczenia powyższego mienia ubezpieczyciele obejmują ochroną ubezpieczeniową od ognia, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, obsunięcia się ziemi, lawiny, trzęsienia ziemi, huku ponaddźwiękowego, uderzenia pojazdu, upadku drzew lub masztów, dymu, zalania oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z wystąpieniem tych zdarzeń. 

Natomiast mienie ruchome i stałe elementy domku/innych obiektów obejmowane są również ochroną ubezpieczeniową w zakresie kradzieży z włamaniem i rozboju. 

Do ryzyk tych PZU SA dorzuca również śnieg, a za opłatą dodatkowej składki dopuszcza rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko dewastacji definiowanej jako: umyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, przez dewastacje rozumie się również zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, w tym zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, mające bezpośredni związek z usiłowaniem lub dokonaniem kradzieży z włamaniem. 

Należy zwrócić uwagę, że definicja ta jest bardzo szeroka, bowiem obejmuje zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, mające nie tylko związek z kradzieżą z włamaniem. 

Stosunkowo wąski zakres ochrony ubezpieczeniowej proponuje TUiR WARTA SA, które do katalogu ubezpieczonych ryzyk zalicza jedynie: pożar, huragan, powódź, akcję ratowniczą, kradzież z włamaniem oraz zniszczenie w związku z kradzieżą z włamaniem. Ubezpieczyciel ten wyróżnia się precyzyjnym określeniem, co należy rozumieć przez zniszczenie w związku z kradzieżą z włamaniem i jakiego mienia to dotyczy, czego nie można znaleźć w treści ogólnych warunków ubezpieczenia TU ERGO HESTIA SA i HDI Asekuracja SA. 

Ubezpieczyciele jedynie wskazują, że ochroną ubezpieczeniową można objąć elementy stałe od kradzieży z włamaniem, którą to należy rozumieć jako: dokonanie albo usiłowanie dokonania zaboru mienia z pomieszczeń po uprzednim usunięciu siłą zabezpieczenia lub otworzeniu wejścia przy użyciu narzędzi albo podrobionego lub dopasowanego klucza, bądź klucza oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszedł wskutek włamania do innego pomieszczenia lub w wyniku rozboju. 

Powyższa definicja wraz z treścią pozostałych zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia pozostawia wątpliwość, czy na przykład uszkodzona wskutek kradzieży z włamaniem stolarka drzwiowa i okienna łącznie ze szkleniami będzie stanowiła przedmiot odszkodowania czy też nie. Niestety nie wynika to wprost z zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia, a w przypadku ubezpieczenia domków letniskowych ma to ogromne znaczenie. W nich bowiem zazwyczaj to elementy stałe są wartościowsze aniżeli mienie ruchome. 

Przy okazji należy wspomnieć, że ze względu na fakt, że w większości przypadków domki letniskowe są zamieszkiwane tylko czasowo, ubezpieczyciele określają dodatkowe wymogi w zakresie ich zabezpieczenia oraz w zakresie obowiązków ubezpieczającego dotyczących utrzymywania i eksploatacji budynków oraz przede wszystkim ich instalacji. 

Szczegółowo określone są przez ubezpieczycieli wymogi w zakresie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, którym to niejednokrotnie posiadaczom domków ciężko sprostać. Bardzo często stan stolarki drzwiowej czy okiennej w domkach letniskowych jest w nie najlepszym stanie, a ubezpieczyciele wymagają, aby były one w stanie niepozwalającym na ich wyłamanie, wyważenie czy wypchnięcie bez pozostawienia widocznych śladów użycia siły. 

Ponadto większość domków to domki parterowe nieposiadające zabezpieczeń okien takich jak stałe kraty lub rolety, których obowiązek posiadania wymagany jest przez TUiR WARTA SA. 

Oprócz wymogów w zakresie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, ubezpieczyciele określają obowiązki dotyczące eksploatacji budynków i instalacji.

Najbardziej restrykcyjne wydają się te nałożone przez PZU SA i TU ERGO HESTIA SA. Wśród nich znajduje się na przykład nałożony przez PZU SA obowiązek stosowania właściwych środków w celu zabezpieczenia instalacji wodnych, kanalizacji, klimatyzacyjnych i centralnego ogrzewania przed mrozem, w szczególności utrzymywania odpowiedniej temperatury w domku letniskowym i budynku gospodarczym. 

Wymóg ten może okazać się ciężki do spełnienia dla posiadaczy obiektów, bowiem większość domków letniskowych nie posiada instalacji centralnego ogrzewania, dlatego często w domkach letniskowych temperatura wewnątrz jest bardzo zbliżona do występującej na zewnątrz. 

Z powyższej analizy treści ogólnych warunków ubezpieczenia wynika, że przed zawarciem umowy ubezpieczenia domku letniskowego należy się dokładnie z nimi zapoznać, aby się nie spotkać z ewentualną odmową wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela. Posiadaczom nowych domków letniskowych lub też wyremontowanych domków ze stolarką okienną i drzwiową w należytym stanie będzie stosunkowo łatwo sprostać wymogom ubezpieczycieli. 

Gorzej natomiast mają właściciele starszych domków letniskowych lub też altanek. Definicja domku letniskowego zawarta w PZU SA jest szeroka i obejmuje również inne obiekty budowlane aniżeli budynki, ale z drugiej strony ubezpieczyciel podobnie jak TU ERGO HESTIA SA określa restrykcyjne obowiązki ubezpieczającego w zakresie zabezpieczenia obiektów i ich eksploatacji. Nieco węższy zakres ochrony ubezpieczeniowej i węższą definicję przedmiotu ubezpieczenia proponuje TU HDI Asekuracja SA, ale wymogi stawiane przez ubezpieczyciela w zakresie zabezpieczeń i eksploatacji wydają się mniej restrykcyjne aniżeli te w PZU SA. Najwęższy zakres ochrony ubezpieczeniowej proponuje TUiR WARTA SA przy restrykcyjnych wymogach w zakresie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych domków. 

Przy okazji należy dodać, że proponowane przez towarzystwa składki za ubezpieczenie domków są bardzo wysokie, w szczególności w zakresie ryzyka kradzieży z włamaniem. 

Katarzyna Perczak

 


1 Ogólne warunki ubezpieczenia WARTA Dom Letniskowy, mające zastosowanie do umów zawieranych od 1 maja 2008 r. 
2 Ogólne warunki ubezpieczenia domków letniskowych z dnia 10 stycznia 2011 r.
3 Ogólne warunki ubezpieczenia domów letniskowych i mienia ruchomego mające zastosowanie do umów zawieranych od 1 listopada 2007 r. 
Ogólne warunki ubezpieczenia PZU Dom Letniskowy z dnia 9 czerwca 2009 r.

Wróć