Ubezpieczamy duże, średnie i również mniejsze przedsiębiorstwa - OC, OCP, OCS, majątek, BI, CAR, D&O, flota

 

W ramach grupy CLIFF oferujemy również ubezpieczenia dla osób fizycznych - domy, mieszkania, pojazdy, życie

 

Współpracujemy ze wszystkimi zakładami ubezpieczeń na rynku

 

Zbieramy i porównanujemy oferty różnych zakładów ubezpieczeń 

 

Zawsze negocjujemy wysokość składki i warunki jakościowe

 

Skutecznie dochodzimy odszkodowań od zakładów ubezpieczeń - szkody osobowe i majątkowe

 

"Jakość pamięta się o wiele dłużej niż cenę."
Gucci

Baza wiedzy

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym (2)

Opublikowano:

 

Katarzyna Perczak

Gazeta Ubezpieczeniowa

 

 

wtorek, 12 czerwca 2012

 O tym, że najlepszym rozwiązaniem ochrony na okoliczność roszczeń osób trzecich w związku z wykonywaniem przez nas czynności życia prywatnego jest zakup polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, przekonaliśmy się analizując w poprzednim odcinku treść ogólnych warunków ubezpieczenia OC w życiu prywatnym wybranych ubezpieczycieli. Natomiast przedmiotem niniejszego artykułu będzie analiza ogólnych warunków ubezpieczenia pod kątem odpowiedzialności ubezpieczycieli za szkody powstałe w związku z posiadaniem i/lub użytkowaniem różnego rodzaju mienia służącego wykonywaniu czynności życia prywatnego.

 

Większość szkód, jakie możemy wyrządzić w życiu prywatnym, związana jest właśnie z posiadaniem i/lub użytkowaniem mienia. Na myśl przychodzą nam przede wszystkim szkody wyrządzone w związku z posiadaniem domu lub lokalu mieszkalnego.

 

Dom lub lokal mieszkalny

Właśnie zadaniem omawianej umowy ubezpieczenia ma być ochrona ubezpieczeniowa w zakresie szkód wyrządzonych, na przykład, sąsiadowi na skutek awarii naszych urządzeń wodno-kanalizacyjnych czy też na skutek poślizgnięcia się przechodnia na chodniku przed naszą posesją. Należy przy tej okazji dodać, że ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązki w zakresie utrzymywania porządku i czystości. Do jednego z najistotniejszych obowiązków właściciela, na przykład domu, należy obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

Niewywiązanie się z obowiązków nałożonych przez ustawę może skutkować szkodą, za którą odpowiedzialność będzie ponosił właśnie właściciel określonej nieruchomości.

Zapewne oczekiwalibyśmy, aby ochrona ubezpieczeniowa w ramach umowy ubezpieczenia OC w życiu prywatnym obejmowała tego typu szkody. Analiza treści o.w.u. pozwoli nam ocenić, czy tak faktycznie jest.

PZU w treści ogólnych warunków ubezpieczenia1 wymienia, że zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone wskutek posiadania lub użytkowania nieruchomości łącznie ze szkodami wodno-kanalizacyjnymi. Natomiast WARTA potwierdza, że ponosi odpowiedzialność w szczególności za szkody powstałe lub spowodowane w związku z używaniem lokalu lub domu jednorodzinnego. Wyjaśnienie, co ubezpieczyciel rozumie przez pojęcie używanie, można znaleźć w definicji używania lokalu lub domu jednorodzinnego zamieszczonej na ostatnich stronach tekstu o.w.u.2. Szkody powstałe podczas używania lokalu lub domu jednorodzinnego to wszelkie szkody łącznie z wodociągowymi, jeżeli ubezpieczającemu przysługuje tytuł prawny do lokalu lub domu jednorodzinnego; obejmuje również teren całej nieruchomości, na której się znajduje, oraz pomieszczeń przynależnych, budynków gospodarczych i garażu dla własnego użytku. Oznacza to, że w zakresie tym nie znajdują się szkody w nieruchomościach najmowych, bowiem do nich nie posiadamy tytułu prawnego.

TU UNIQA3 do ubezpieczonych czynności życia prywatnego zalicza posiadanie i użytkowanie lokalu lub budynku mieszkalnego, garażu lub innej nieruchomości.

Należy zaznaczyć, że proponowana przez PZU, WARTĘ i UNIQĘ ochrona ubezpieczeniowa szkód powstałych wskutek posiadania i/lub użytkowania nieruchomości nie ogranicza się do konkretnych nieruchomości, na przykład stale zamieszkiwanych. Ubezpieczyciele obejmują ochroną ubezpieczeniową szkody w związku z posiadaniem wszelkich nieruchomości, również tych przez nas użytkowanych w celach rekreacyjnych, np. domków letniskowych. Z zastrzeżeniem, że UNIQA obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody wyrządzone w związku z posiadaniem lokalu lub budynku mieszkalnego niezamieszkanego lub nieużytkowanego nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 60 dni – co miałoby zastosowanie do domku letniskowego – dopiero po opłaceniu dodatkowej składki.

Taka konstrukcja ochrony ubezpieczeniowej wyróżnia się na tle proponowanych umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym przy okazji zakupu ubezpieczenia lokalu mieszkalnego lub domu. Wtedy to zazwyczaj ubezpieczenie jest sprzedawane w pakiecie z ubezpieczeniem mienia i dotyczy odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem i użytkowaniem tylko tej jednej ubezpieczanej nieruchomości.

Nieruchomość oddana w najem

Należy jednak pamiętać, że ubezpieczyciele podkreślają, że ochrona ma zastosowanie do szkód powstałych w związku z posiadanym mieniem, służącym wykonywaniu czynności życia prywatnego, dlatego też szkoda powstała w związku z posiadaniem biura w naszym domu nie będzie objęta ochroną ubezpieczeniową w ramach przedmiotowej ochrony ubezpieczeniowej.

Dlatego też należy się zastanowić, jak ubezpieczyciele podchodzą do szkód powstałych w związku z posiadaniem nieruchomości, ale oddanej w najem.

I tak na przykład w o.w.u. PZU można znaleźć wyłączenie szkód powstałych w związku z wynajmem nieruchomości, w tym pokoi gościnnych. Wyłączenie jest bardzo ogólne, dlatego należy rozważyć, czy dotyczy również szkód w związku z posiadaniem wynajmowanych nieruchomościami czy tylko szkód w związku z wynajmem nieruchomości, czyli na przykład niewywiązaniem się ze zobowiązań lub nienależytym wywiązaniem się ze zobowiązań wynikających ze stosunku prawnego pomiędzy wynajmującym a najemcą. A może dotyczy szkód związanych z wynajmem nieruchomości stanowiącym rodzaj prowadzonej przez nas działalności?

UNIQA natomiast nieco doprecyzowuje wyłączenie zawarte w o.w.u. PZU, ograniczając swoją odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych, w tym szkód związanych z wynajmem nieruchomości lub pokoi gościnnych.

Takiego wyłączenia nie zawierają o.w.u. WARTY, należy jednak pamiętać o definicji czynności życia prywatnego, która to jasno wyłącza czynności związane z pracą zawodową. Dlatego też szkody powstałe w związku z wynajmem pokoi gościnnych zapewne również i tu zakwalifikowane zostałyby do wyłączonych z ochrony ubezpieczeniowej. Natomiast nadal nierozstrzygniętą kwestią pozostaje ochrona ubezpieczeniowa na przykład szkód powstałych u sąsiadów, będących skutkiem awarii wodno-kanalizacyjnej w wynajmowanym przez nas lokalu. Jeśli wynajem tego lokalu nie byłby związany z pracą zawodową, a więc również prowadzoną działalnością gospodarczą, to powstała powyższej szkoda powinna zostać zlikwidowana z polisy ubezpieczenia OC w życiu prywatnym w WARCIE.

Nieco inaczej zakres ubezpieczenia obejmujący posiadanie i użytkowanie nieruchomości precyzuje ALLIANZ4. Ubezpieczyciel ten dokonuje podziału na nieruchomość służącą jako główne i podstawowe miejsce zamieszkania przez ubezpieczonego, dodatkową nieruchomość (w tym budynku/lokalu) bez jej wynajmu lub użyczania oraz dodatkową nieruchomość (w tym budynku/lokalu) z przeznaczeniem na wynajem lub użyczanie na cele mieszkalne lub w celu prowadzenia działalności gospodarczej, samodzielną nieruchomość na cele niemieszkalne i na cele mieszkalne, do niej zalicza się również domek letniskowy. W ramach podstawowego wariantu ubezpieczenia: MINIMUM, ALLIANZ ponosi odpowiedzialność za szkody związane z posiadaniem i użytkowaniem podstawowego miejsca zamieszkania.

Natomiast odpowiedzialność za szkody z tytułu posiadania i wynajmu oraz użytkowania pozostałych powyżej wymienionych nieruchomości ALLIANZ ponosi po wykupieniu drugiego, szerszego wariantu ubezpieczenia, tj. OPTIMUM.

Odrębną kwestią osobno regulowaną przez ubezpieczycieli jest ochrona ubezpieczeniowa w zakresie odpowiedzialności cywilnej najemcy nieruchomości i ruchomości, czyli szkód, jakie możemy wyrządzić w używanym przez nas mieniu, na podstawie umowy najmu lub innej umowy o podobnym charakterze. Zarówno PZU jak i WARTA dają możliwość wykupienia ochrony ubezpieczeniowej w powyższym zakresie, opłacając dodatkową składkę. W PZU taka ochrona zapewnia odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody powstałe w mieniu, z którego ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. Dotyczy ona więc nie tylko szkód powstałych w używanej nieruchomości, ale również mieniu ruchomym, z wyjątkiem pojazdów. Ochrona taka może być przydatna w przypadku wyrządzonych przez nas szkód, na przykład w wypożyczonym przez nas sprzęcie sportowym. Nieco odmiennie powyższą kwestię reguluje WARTA. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w nieruchomości oraz w mieniu ruchomym pod warunkiem, że mienie to wchodzi w skład wyposażenia nieruchomości, z której ubezpieczający korzystał na podstawie umowy najmu, użyczenia, przechowania, dzierżawy, leasingu lub innej umowy nienazwanej o podobnym charakterze zawartej w formie pisemnej. Należy więc zwrócić uwagę, że ubezpieczyciel ten w ramach powyższego dodatku nie oferuje ochrony ubezpieczeniowej ruchomego mienia najmowanego niezwiązanego z najmowaną nieruchomością.

Natomiast ALLIANZ do katalogu ubezpieczonych w wariancie MINIMUM czynności życia prywatnego zalicza krótkotrwałe (do 30 dni) użytkowanie pomieszczeń/budynków podczas wyjazdów turystycznych/rekreacyjnych, natomiast dopiero w ramach ubezpieczenia OPTIMUM ubezpieczyciel obejmuje ochroną odpowiedzialność cywilną najemcy. Definicja tego pojęcia szczegółowo wskazuje, za jakie szkody ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność. 
ALLIANZ odpowiedzialność cywilną najemcy definiuje jako odpowiedzialność osoby użytkującej budynek, lokal lub pomieszczenie na podstawie umowy najmu lub innej umowy o podobnym charakterze, w stosunku do właściciela, za szkody powstałe na skutek pożaru, eksplozji lub zalania w użytkowanym budynku, lokalu lub pomieszczeniu. Należy zwrócić uwagę, że ubezpieczyciel ten odpowiada jedynie za szkody w najmowanych nieruchomościach oraz również w stosunku do nich zawęża ochronę do szkód powstałych w wyniku wymienionych ryzyk. Na pozytywną ocenę zasługuje powyższe rozwiązanie ubezpieczyciela w zakresie objęcia ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych wskutek krótkotrwałego użytkowania pomieszczeń podczas wyjazdów turystycznych już w podstawowym wariancie ubezpieczenia. Nie zawsze bowiem pamiętamy w momencie planowanego wyjazdu turystycznego o wykupie dodatkowej klauzuli odpowiedzialności cywilnej najemcy na tę okoliczność, co musielibyśmy uczynić w PZU i WARCIE.

W przeciwieństwie do powyższych zakładów UNIQA bezwzględnie wyłącza odpowiedzialność za szkody powstałe w najmowanym mieniu, bez możliwości włączenia za opłatą dodatkowej składki.

Mienie ruchome

Dodatkową kwestią wartą omówienia jest również ubezpieczenie szkód powstałych w związku z posiadaniem lub używaniem mienia ruchomego. PZU wymienia, że ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody wyrządzone wskutek posiadania lub użytkowania ruchomości, w tym urządzeń gospodarstwa domowego, roweru, wózka inwalidzkiego. Pozostali ubezpieczyciele raczej wymieniają rodzaj ruchomego mienia, wskutek posiadania lub użytkowania którego powstałe szkody objęte są ochroną ubezpieczeniową. W przeważającej większości Towarzystwa wymieniają posiadanie i/lub używanie roweru, sprzętu pływającego, sportowego. Dodatkowo wymieniają posiadanie zwierząt domowych oraz pasiek dla celów niehandlowych. Posiadacze określonego sprzętu pływającego powinni jednak szczegółowo zapoznać się z definicją tego sprzętu i rodzajem sprzętu objętego ochroną ubezpieczeniową przez określonego ubezpieczyciela. Ci bowiem stosują w tym zakresie różnorakie wyłączenia. Podobnie jest w przypadku zwierząt domowych.

Przy tej okazji warto zwrócić uwagę na istotną kwestię dla posiadaczy lub użytkowników quadów, które to pojazdy nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC p.p.m., a których ruch również może być przyczyną wielu szkód. Właśnie dla nich przeznaczona jest dodatkowa możliwa do wykupienia w PZU klauzula rozszerzenia zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone w związku z posiadaniem, kierowaniem lub używaniem pojazdów mechanicznych niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Pozostali powyżsi ubezpieczyciele wyłączają z ochrony ubezpieczeniowej szkody powstałe w związku z posiadaniem, używaniem i kierowaniem pojazdem mechanicznym.

Z pozoru mało istotna polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej może przydać się, jak się okazuje, w wielu okolicznościach życia prywatnego. Szczegółowa analiza treści ogólnych warunków ubezpieczenia wybranych ubezpieczycieli wskazuje, że zawierają one różnice, które w przypadku szkody mogą okazać się decydujące przy ewentualnej wypłacie odszkodowania. Dlatego przed zakupem polisy należałoby przyjrzeć się treści o.w.u. pod kątem naszych potrzeb i oczekiwań w stosunku do niej.

Katarzyna Perczak
kierownik Działu Ubezpieczeń Majątkowych
SAGA Brokers sp. z o.o. 
katarzyna.perczak@sagabrokers.pl

 


.

 

 


1 Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym, ustalone uchwałą Zarządu PZU SA nr UZ/492/2009 z dnia 29 października 2009 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/421/2010 z dnia 26 listopada 2010 r.
2 Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby fizycznej w życiu prywatnym, mające zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych od 10 sierpnia 2007 r.
3 Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU SA nr 114/2010 z dnia 22 lipca 2010 r.
Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym przyjęte uchwałą zarządu TUiR ALLIANZ Polska SA nr 97/2011 z dnia 26 września 2011 r.

Wróć