Ubezpieczamy duże, średnie i również mniejsze przedsiębiorstwa - OC, OCP, OCS, majątek, BI, CAR, D&O, flota

 

W ramach grupy CLIFF oferujemy również ubezpieczenia dla osób fizycznych - domy, mieszkania, pojazdy, życie

 

Współpracujemy ze wszystkimi zakładami ubezpieczeń na rynku

 

Zbieramy i porównanujemy oferty różnych zakładów ubezpieczeń 

 

Zawsze negocjujemy wysokość składki i warunki jakościowe

 

Skutecznie dochodzimy odszkodowań od zakładów ubezpieczeń - szkody osobowe i majątkowe

 

"Jakość pamięta się o wiele dłużej niż cenę."
Gucci

Broker ubezpieczeniowy jako pośrednik ubezpieczeniowy

Broker ubezpieczeniowy obok agenta ubezpieczeniowego może występować w roli pośrednika ubezpieczeniowego. Działalność tych dwóch podmiotów reguluje ustawa o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 15 grudnia 2017 roku. Ze względu na fakt, iż użyte w ustawie sformułowania (dotyczące obowiązków brokera czy wykonywanych przez niego czynności) są niejednokrotnie bardzo ogólne i nieprecyzyjnie zdefiniowane bardzo duże znaczenie odgrywa praktyka i indywidualna interpretacja zapisów ustawy przez każdego z brokerów. Rosnąca konkurencja wśród pośredników ubezpieczeniowych sprzyja udoskonalaniu i rozwojowi jakościowemu świadczonych usług brokerskich. Praktyka pokazuje jak poszczególni pośrednicy widzą i odczytują swoją rolę.

Z punktu widzenia Zleceniodawcy bardzo ważne są najistotniejsze różnice jakie występują pomiędzy brokerem a agentem ubezpieczeniowym:

Broker ubezpieczeniowy

Agent ubezpieczeniowy

Kogo reprezentuje agent a kogo broker ubezpieczeniowy?

Broker jest niezależnym pośrednikiem ubezpieczeniowym działającym w imieniu lub na rzecz podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej – działa na podstawie udzielonego przez Zleceniodawcę pełnomocnictwa.

Agent działa w imieniu lub na rzecz zakładu ubezpieczeń – działa na podstawie upoważnienia udzielonego przez ubezpieczyciela.

Kto ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone względem Zleceniodawcy przez brokera a kto za szkody wyrządzone przez agenta ubezpieczeniowego?

Broker ponosi ciężar odpowiedzialności za szkody wyrządzone Zleceniodawcy podczas wykonywania czynności brokerskich.

Zakład ubezpieczeń odpowiada za szkody wyrządzone przez agenta ubezpieczeniowego.

Który z pośredników podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej?

Broker ubezpieczeniowy z tytułu wykonywanej działalności brokerskiej podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.

Agent działający w imieniu jednego ubezpieczyciela nie ma obowiązku zawarcia obowiązkowej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Czy ustawa o dystrybucji ubezpieczeń nakłada na brokera i agenta takie same obowiązki w zakresie świadczonych usług pośrednictwa?

Nie, broker ma znacznie szerszy zakres obowiązków nałożonych ustawą aniżeli agent. Bardzo istotną różnicą jest to, iż broker ubezpieczeniowy jest obowiązany przed zawarciem umowy ubezpieczenia udzielić na piśmie porady opartej na wszechstronnej i rzetelnej analizie dostępnych ofert ubezpieczenia, wystarczającej do opracowania rekomendacji najwłaściwszej umowy ubezpieczenia oraz pisemnie wyjaśnić podstawy, na których opiera się rekomendacja.

Agent ubezpieczeniowy podczas wykonywania czynności agencyjnych nie jest zobowiązany do przeprowadzenia analizy i porównania dostępnych ofert oraz przekazania Klientowi rekomendacji najkorzystniejszej oferty. Jest to ogromna różnica jakościowa pomiędzy świadczonymi usługami pośrednictwa ubezpieczeniowego pomiędzy agentem a brokerem.

Czy agent ubezpieczeniowy pośredniczy przy likwidacji szkód z zawartych umów ubezpieczenia i wykonuje tożsame czynności z tym związane co broker ubezpieczeniowy?

Broker ubezpieczeniowy pośredniczy przy likwidacji szkód z zawartych umów ubezpieczenia.

Zgodnie z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń agent ubezpieczeniowy może uczestniczyć w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie. Praktyka natomiast pokazuje, iż w przeciwieństwie do brokerów agenci nie wykorzystują powyższych możliwości.

Co jest głównym narzędziem pracy każdego z pośredników ubezpieczeniowych podczas budowy oferty dla swojego Zleceniodawcy?

Broker negocjuje i ustala poszczególne zapisy umowy ubezpieczenia z zakładem ubezpieczeń indywidualnie dla każdego Klienta, również zmieniając zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia.

Podstawowym narzędziem wykorzystywanym przez agenta przy tworzeniu oferty jest przede wszystkim taryfa składek.