Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorstw (OC, OC za produkt, D&O, OC zawodowe)

  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej
  • Ubezpieczenie członków władz (D&O)

Oprócz ubezpieczenia majątku firmy należy również zwrócić uwagę na bardzo istotne ryzyko podczas prowadzenia działalności , jakim jest ryzyko otrzymania roszczenia od osób trzecich w związku ze szkodą wyrządzoną podczas prowadzonej przez nas działalności. Na taką ewentualność należy zawierać umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Katalog produktów w tej grupie umów ubezpieczenia jest dosyć szeroki, a dodatkowa każda umowa może zawierać szereg dodatków, o których należy pamiętać przy ustalaniu jej warunków. Często specyfika danej branży decyduje który rodzaj umowy ubezpieczenia należy dopasować do danego Klienta. Na przykład przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników powinny pamiętać o dodatkowej klauzuli OC pracodawcy za wypadku przy pracy a przechowawcy obcego mienia o włączeniu klauzuli OC za szkody w mieniu będącym pod ich kontrolą.

Dla przedsiębiorstwa wprowadzającego produkt do obrotu (również sprzedawcy) niezbędne jest ubezpieczenie OC za produkt. W dobie epidemii dla niektórych przedsiębiorców, na przykład, z branży spożywczej istotne staje się ubezpieczenie OC w związku z przeniesieniem chorób zakaźnych.

Dla podmiotów wykonujących określone zawody na przykład radca prawny, broker ubezpieczeniowy, adwokat zastosowanie mają szczególne produkty tzw. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej.

Ciekawym produktem jest również ubezpieczenie członków władz dedykowane dla kadry zarządzającej. Oferowane na rynku ubezpieczeniowym produkty mają bardzo szeroki zakres ubezpieczenia, pokrywają one koszty obrony prawnej przed roszczeniem (także w sprawach karnych), oraz wypłatę zasądzonego lub ustalonego w drodze ugody odszkodowania. Do tego pokrywa szereg dodatkowych kosztów wskazanych w dodatkowych klauzulach, np. kosztów odzyskania dobrego imienia, kosztów porady prawnej, kosztów zdarzenia kryzysowego czy kosztów obrony w przypadku szkód osobowych lub rzeczowych lub za naruszenie przepisów BHP.

Polisa chroni prywatny majątek osób wchodzących w skład organów spółki i ich rodzin, oraz samą spółkę przed finansowymi konsekwencjami decyzji podjętych przez członków jej władz. Polisa uruchomia się w przypadku roszczenia ze strony kontrahenta czy pracownika, jak i pozwu ze strony samej spółki. Ubezpieczyciele szeroko definiują osobę ubezpieczoną, a w związku z tym obejmują ochroną ubezpieczeniową nie tylko obecnych członków zarządu, ale również byłych, nowych lub zmieniających się podczas okresu ubezpieczenia członków zarządu, członków rady nadzorczej, prokurentów. Dodatkowo ubezpieczenie obejmuje również pracowników zarządzających przedsiębiorstwem, spadkobierców, współmałżonków oraz osoby prowadzące księgi rachunkowe.

Warunki ubezpieczenia dają możliwość zgłoszenia roszczeń w okresie ubezpieczenia oraz przedłużonym okresie zgłaszania roszczeń (36 miesięcy). Oferty najczęściej uwzględniają dożywotnią możliwość zgłaszania roszczeń ze zdarzeń w okresie ubezpieczenia dla ustępujących członków władz.