Gwarancja środowiskowa dla branży odpadów – zabezpieczenie roszczeń art. 48 a ustawy o odpadach

Gwarancja czy polisa środowiskowa - jaką formę zabezpieczenia roszczeń wybrać?

Nowelizacja ustawy o odpadach z dnia 5 września 2018 roku nałożyła na podmioty zbierające lub przetwarzające odpady konieczność ustanowienia zabezpieczenia roszczeń w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów wykonania zastępczego:

1) decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania,

2) usunięcia odpadów i ich zagospodarowania łącznie z odpadami stanowiącymi pozostałości z akcji gaśniczej lub usunięcia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie w ramach prowadzonej działalności polegającej na zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów

Zabezpieczenie roszczeń może mieć formę depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej. Forma ta wymaga akceptacji organu.

Posiadacz odpadów jest obowiązany wpłacić zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu i poinformować o tym organ właściwy do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów albo złożyć oryginały gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej organowi, w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia ostatecznego postanowienia.

W odpowiedzi na powyższy wymóg rynek Ubezpieczeniowy do tej pory nie zaproponował nam wielu rozwiązań.

POLISA ŚRODOWISKOWA – wady i zalety

Obecnie na rynku żaden z Ubezpieczycieli nie zaproponował polisy ubezpieczeniowej w pełni odpowiadającej wymogom ustawodawcy.

Polisa bowiem nie będzie pokrywać roszczeń, o których mowa w pkt 1. a mianowicie wynikających z decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. Jej celem jest pokrycie roszczeń związanych z następstwem szkód środowiskowych.

Powyższe ograniczenie można tłumaczyć samą specyfiką ubezpieczenia, które to uruchamia się w momencie wystąpienia szkody lub zagrożenia jej wystąpienia.

Dlatego w takiej sytuacji trudno wymagać od Ubezpieczyciela, aby pokrywał roszczenia bez zaistnienia szkody w środowisku, czyli w każdym przypadku pojawienia się decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.

Z drugiej strony należy pamiętać o bardzo dużej zalecie polisy jako formy zabezpieczenia roszczenia bezzwrotnego w momencie powstania szkody w środowisku.

GWARANCJA ŚRODOWISKOWA – wady i zalety

Długo czekaliśmy aż któryś z Ubezpieczycieli wprowadzi do swojej oferty gwarancję środowiskową właśnie odpowiadającą wymogom ustawodawcy. Na początku lutego 2020 pojawił się produkt w postaci gwarancji środowiskowej dostępny dla szerszego grona Klientów. Jej zapisy odpowiadają wymogom ustawy i to jest jej ogromną zaletą w stosunku do polis środowiskowych.

Jeśli jednak pójdziemy szerzej i będziemy chcieli zabezpieczyć również nasz interes majątkowy a nie tylko organu to musimy pamiętać, że gwarancja nie daje nam ochrony ubezpieczeniowej  i nie zaspakaja bezzwrotnie roszczeń z tytułu szkód środowiskowych. Bowiem specyfiką tego rodzaju produktów jest fakt, iż po wypłacie roszczenia beneficjentowi gwarantowi przysługuje prawo do roszczenia regresowego do wnioskodawcy.

W przypadku zainteresowania powyższą problematyką i jej szczegółami serdecznie zachęcamy do kontaktu z naszym biurem, tel.  61 250 07 08, email: biuro@cliff-broker.pl

Nasza Kancelaria szczegółowo analizuje specyfikę i potrzeby każdego Klienta i indywidualnie doradza przy wyborze odpowiedniego rozwiązania.

Wróć