Ostatnie tygodnie zdecydowanie upłynęły nam na pomocy Klientom przy szkodach

Jak zgłosić szkodę do ubezpieczalni?

Nasza pomoc przy szkodach polega przede wszystkim na przekazaniu klientom instrukcji postępowania bezpośrednio po szkodzie, zgłoszenie szkody do zakładu ubezpieczeń, a później pomocy w skompletowaniu dokumentacji wymaganej przez Ubezpieczyciela. Ważnym elementem procesu likwidacji szkody jest uzgodnienie z Ubezpieczycielem kosztów naprawy szkody. Czasami bywa tak, że spotykamy się również z odmową wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela, a w przypadku takich sytuacji kluczową kwestią jest sporządzenie przez nas odpowiedniego odwołania od decyzji odmowy odszkodowania.

Przy okazji poniżej zamieszczamy Państwu poradnik:

Jak skutecznie dochodzić odszkodowań i świadczeń z polis ubezpieczeniowych? Co robić, aby dochodzenie odszkodowania od Ubezpieczyciela nie stało się udręką?

Odpowiedź na pytanie wydaje się prosta: Przede wszystkim należy pilnować terminów, gromadzić odpowiednią dokumentację szkodową, skierować odpowiedniej treści roszczenie do Ubezpieczyciela oraz skutecznie i konsekwentnie dochodzić swoich roszczeń.

A czy w praktyce i szczegółach wygląda to tak różowo?

W życiu codziennym spotykają nas różnego rodzaju wypadki szkodowe, począwszy od tych które dotyczą bezpośrednio nas lub członków naszej rodziny – czyli wypadki osobowe skończywszy na tych, które zdarzają się w naszych firmach czy miejscach pracy.

Generalnie mamy do czynienia z wystąpieniem przy tej okazji szkód osobowych (czyli urazów ciała, rozstroju zdrowia) lub szkód majątkowych (czyli uszkodzenie, utrata mienia oraz utracone korzyści z tym związane).

Jak zgłosić szkodę do ubezpieczyciela?

W momencie wystąpienia szkody istotnym jest ocenienie z jakiej polisy ubezpieczeniowej należy zgłosić szkodę do Ubezpieczyciela.

W przypadku szkód osobowym możemy skorzystać z:

  1. polisy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
  2. polisy ubezpieczenia na życie – zawartej indywidualnie lub w formie grupowej w zakładzie pracy
  3. polisy ubezpieczenia OC sprawcy szkody – jeśli szkoda nam wyrządzona przez osobę trzecią. Tutaj należy rozróżnić czy szkoda powstała w życiu prywatnym (np. podczas jazy na nartach ktoś najeżdżając na nas złamał nam nogę) czy też w pracy lub w związku z ruchem pojazdu. Bardzo ważnym jest ocenienie kto faktycznie ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną nam szkodę osobową.

W przypadku szkód majątkowych możemy skorzystać z:

  1. polisy ubezpieczenia majątku, czyli np. domu, mieszkania, zakładu pracy, pojazdu.
  2. polisy ubezpieczenia OC sprawcy szkody - jeśli szkoda nam wyrządzona przez osobę trzecią. Bardzo często zdarza się tak, że za szkody powstałe w naszym majątku odpowiedzialność ponoszą inne osoby, np. w wyniku pęknięcia rury w instalacji wodnokanalizacyjnej należącej do zakładu wodociągowego zalaniu ulegną pomieszczenia naszej firmy lub naszego mieszkania, pojazd nasz ulegnie uszkodzeniu w wypadku komunikacyjnym powstałym z winy drugiego kierowcy.

Ponadto bardzo ważnym jest zebranie odpowiednich dowodów, zdjęć, dokumentacji medycznej, faktur za poniesione koszty związane ze szkodą czy zeznań świadków na okoliczność powstania szkody. Przede wszystkim ma to bardzo duże znaczenie w momencie wystąpienia szkody z winy osoby trzeciej, z której polisy OC będziemy chcieli dochodzić roszczeń.

Nie bez znaczenie jest również:

  • terminowe zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela, w przypadku szkód majątkowych – bezwzględnie przed naprawą uszkodzonego mienia,
  • odpowiednie sformułowanie roszczenia - w taki sposób, aby wypłacone odszkodowanie/ świadczenie pokryło poniesione przez nas koszty/ straty.

Różnorodność zdarzeń, ich okoliczności, zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia na każdym etapie likwidacji szkody mogą rodzić różnorakie wątpliwości lub problemy, które utrudniają nam otrzymanie odszkodowania lub jego zaniżenie.

Jeśli potrzebujesz, aby Cię Ktoś pokierował na każdym etapie likwidacji szkody skorzystaj z naszego doradztwa - skontaktuj się z naszym biurem.

 

Wróć