Ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej

Posiadamy doświadczenie w obsłudze zarówno ubezpieczeniowej jak i w obsłudze procesów likwidacji szkód z umów ubezpieczenia wspólnoty mieszkaniowej. Od lat uczestniczymy w zawieraniu umów ubezpieczenia dla pojedynczych wspólnot mieszkaniowych jak i dla grupy wspólnot mieszkaniowych obsługiwanych przez jednego Zarządcę. W oparciu o doświadczenie w obsłudze szkód ustalamy z Ubezpieczycielami warunki ubezpieczenia dostosowane do potrzeb każdej wspólnoty mieszkaniowej. Zdajemy sobie sprawę jak ważne są dodatkowe klauzule i warunki zawarte w polisach ubezpieczenia wspólnoty, które to często decydują o wypłacie odszkodowania. Działając jako broker ubezpieczeniowy mamy dostęp do szerokiej gamy ofert różnych Ubezpieczycieli działających w obszarze ubezpieczenia wspólnoty mieszkaniowej.

Zapraszamy Państwa do kontaktu w celu uzyskania oferty ubezpieczenia i nawiązania współpracy.Poznaj z nami cenę za ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej.

Ubezpieczenie majątku wspólnoty mieszkaniowej

Od lat właściciele lokali mieszkalnych/ użytkowych „zrzeszają się” w jednej nieruchomości dla celów załatwienia wspólnego interesu. W przypadku nowych nieruchomości ta forma zastępuje formę spółdzielni mieszkaniowych.
Za tym trendem podążają również Ubezpieczyciele, którzy na wniosek pośredników ubezpieczeniowych ustalają zapisy umów ubezpieczenia majątku dostosowane do charakteru nieruchomości jaką posiada wspólnota mieszkaniowa oraz konstruują zakres wymagany na ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej.

W naszej ocenie najlepszą formą zabezpieczenia mienia wspólnoty jest zawarcie umowy ubezpieczenia mienia na bazie formuły all risks, czyli od wszystkich ryzyk. Taki zakres ubezpieczenia gwarantuje ochronę ubezpieczeniową na okoliczność takich zdarzeń losowych jak: pożar, wybuch, deszcz nawalny, huragan, ale również od innych na przykład uderzenie pojazdem w ubezpieczone mienie. Zakres ubezpieczenia powinien być rozszerzony o szereg warunków dodatkowych gwarantujących likwidację szkód na przykład wskutek wyładowań atmosferycznych, przepięć niezwiązanych z wyładowaniem atmosferycznym czy zalań nie związanych z szkodami wodociągowymi. Powinien pokrywać również dodatkowe koszty pojawiające się przy okazji wystąpienia szkód. Do takich kosztów należy zaliczyć: koszty poszukiwania przyczyny szkody, w tym miejsca wycieku, koszty wynagrodzenia rzeczoznawców lub koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.

Istotną kwestią jest również odpowiednie zgłoszenie mienia do ubezpieczenia i uwzględnienie wszelkich elementów majątku posiadanego przez wspólnotę mieszkaniową.

 

Ubezpieczenie majątku członków wspólnoty mieszkaniowej

Dodatkowo nasze biuro opracowuje specjalne programy na ubezpieczenie majątku samych członków wspólnoty (mienia stanowiącego wyposażenie, nakłady w mieszkaniu/ lokalu), czyli nie należącego do części wspólnych. Programy takie zakładają specjalne zniżki w składkach dla członków wspólnoty.

 

OC wspólnoty mieszkaniowej

Wspólnota mieszkaniowa ponosi również odpowiedzialności cywilną za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem nieruchomości, dlatego też ubezpieczenie budynków należy zawsze uzupełnić ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej.

Ten element polisy dla wspólnoty mieszkaniowej jest również bardzo ważny, bowiem posiadaczem budynku jest właśnie wspólnota mieszkaniowa i to ona ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z jej posiadaniem i użytkowaniem. Dodatkowo dbamy zawsze o to, aby polisa OC pokrywała również szkody wyrządzone poszczególnym członkom wspólnoty.

OC Zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Spośród mieszkańców, czyli członków wspólnoty powołuje się Zarząd wspólnoty, który ją reprezentuje na zewnątrz i/lub też w kontaktach z zarządcą nieruchomości. Podejmując określone decyzje również zarząd ponosi odpowiedzialność za swoje decyzje. Warto zatem polisę ubezpieczenia OC wspólnoty uzupełnić o specjalne klauzule dodatkowe włączające ubezpieczenie OC zarządu wspólnoty. Należy podkreślić, iż zarząd wspólnoty jest osobnym podmiotem, niezależnym od zarządcy nieruchomości.