Konstrukcja nowych OWU jest spójna i przejrzysta. Ubezpieczyciel tabelarycznie wyjaśnia zakres ubezpieczenia, wyłączenia odpowiedzialności oraz warunki dodatkowe jakie można włączyć za pobraniem dodatkowej składki. W jednym dokumencie Ubezpieczyciel zamieścił uregulowania dotyczące ubezpieczenia OCP w ruchu krajowym, międzynarodowym, kabotażowym i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora.

Odnosząc się do zakresu ubezpieczenia to ten podstawowy uwzględnia już szereg warunków dodatkowych typu rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na szkody podczas postoju pojazdu poza parkingami strzeżonymi, pokrycie kosztów jakie należy ponieść w związku z powstałą szkodą typu: koszty segregacji towaru, koszty przeładunku, uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.

Bardzo pozytywnie oceniamy uwzględnienie w zakresie ubezpieczenia OCS czystych strat finansowych w wysokości 5% sumy ubezpieczenia.

Czego nam brakuje to oczywiście uregulowań dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika umownego (OC przewoźnika umownego) i możliwości jego ubezpieczenia na bazie OWU.

Mieliśmy nadzieję, że WARTA zdecyduje się przy okazji wprowadzania nowych OWU na przedstawianie ofert i ubezpieczanie również przewoźników umownych.

Podczas analizy wyłączeń odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w oczy rzucają się uregulowania podkreślające fakt, iż ubezpieczyciel nie pokrywa szkód powstałych wskutek niewłaściwego załadowania lub rozmieszczenia towaru na środku transportu przez nadawcę. Temat ten budzi dużo kontrowersji i odmów wypłat odszkodowań przez wielu Ubezpieczycieli. Często to wyłączenie jest nadużywane przez zakłady ubezpieczeń.

W pierwszej kolejności bardzo istotne jest podjęcie przez przewoźnika działań mających na celu: minimalizację zakresu szkody oraz ratowanie przedmiotu szkody. Zgodnie z przepisami prawa, tj. artykułu 826 kodeksu cywilnego ubezpieczający, czyli przewoźnik zobowiązany jest właśnie do podejmowania tego typu działań. Z drugiej zaś strony zakład ubezpieczeń zobowiązany jest, w granicach sumy ubezpieczenia, zwrócić koszty wynikłe z zastosowania powyższych środków, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne.

Kolejną kwestią jest:

 1. W przypadku odmowy odbiorcy uszkodzonego ładunku, co się bardzo często zdarzania – uzyskania od właściciela towaru/ firmy spedycyjnej instrukcji w zakresie dalszego postępowania z towarem
 2. W przypadku przyjęcia przez odbiorcę towaru przewoźnik powinien spisać protokół z odbiorcą zawierający m.in. ilość uszkodzonego towaru, opis uszkodzeń towaru i opakowań. Do tego przewoźnik powinien sporządzić dokumentację fotograficzną zarówno towaru jak i środka transportu.

Co zrobić jeśli instrukcje w zakresie dalszego postępowania z towarem nie nadchodzą, przewoźnik nie może ich uzyskać?

Tutaj szczególnie istotne są dalsze działania z towarem szybko psującym się.

Odpowiedzi należy szukać w Ustawie Prawo przewozowe (w transporcie krajowym) lub Konwencji CMR (w transporcie międzynarodowy).

W przypadku transportu międzynarodowego ważne są poniższej kwestie:

Zgodnie z art. 14 Konwencji CMR:

Innymi słowy (o czym była już mowa wcześniej), w pierwszej kolejności przewoźnik powinien zażądać instrukcji od osoby uprawnionej do rozporządzania ładunkiem (głównie nadawcy ale również odbiorcy, spedytora). Brak takiej dyspozycji pozwala przewoźnikowi „wejść w buty” nadawcy lub odbiorcy i podjąć działania wskazane choćby w art. 826 kc.

Ponadto zgodnie z art. 15 ust. 1 Konwencji CMR, jeżeli po przybyciu towaru do miejsca przeznaczenia okażą się przeszkody w jego wydaniu, przewoźnik powinien zażądać instrukcji od nadawcy.  Jeżeli odbiorca odmawia przyjęcia towaru, nadawca ma prawo rozporządzać nim bez obowiązku przedstawienia pierwszego egzemplarza listu przewozowego. Tym samym jeżeli odbiorca odmówił przyjęcia towaru, przewoźnik powinien skontaktować się albo ze spedycją albo bezpośrednio z nadawcą.

WAŻNE: Nie należy spieszyć się z utylizacją całości ładunku bez ustalenia zakresu szkody i konsultacji z opiekunem szkody z zakładu ubezpieczeń

Oczywiście decyzja co do losów ładunku spoczywa po stronie osoby uprawnionej. Sama utylizacja towaru możliwa jest tylko:

W przypadku towarów szybko psujących się istotne jest sprawne podjęcie działań mających na celu ich odsprzedaż.

Jeśli chodzi o podejście do likwidacji szkód to niestety mamy w tym zakresie różne doświadczenie. Często zgłaszają się do nas nowi Klienci w trakcie toczących się u nich procesów likwidacji szkód. Zauważamy, iż procesy likwidacji szkód ciągną się długo, powodem są nie tylko braki kadrowe wśród rzeczoznawców u Ubezpieczycieli, ale również bardzo rozbudowany administracyjnie proces likwidacji szkód. Ubezpieczyciele nadal wymagają szczegółowych i dogłębnych analiz przyczyny szkody oraz dyskusji dotyczących zakresu uszkodzeń.  Nie biorą pod uwagę tego, iż skończyły się już czasy kiedy to serwisy bez pobierania dodatkowych opłat diagnozowały przyczynę szkody. Teraz każda diagnoza czy ekspertyza pociąga za sobą bardzo wysokie koszty. Nie tylko wpływa to na wzrost kosztów likwidacji szkody, ale również wydłuża cały proces likwidacji. Ponadto często obciąża to budżet samego poszkodowanego. Do tego uniemożliwia bezzwłoczną naprawę szkody sprzętu elektronicznego, którego uruchomienie stanowi bardzo kluczowy element prowadzonej działalności.

Kolejną problematyczną kwestią jest spór o zakres uszkodzeń, Ubezpieczyciele często mają odmienne zdanie w zakresie sposobu naprawy szkody i kwalifikacji szkody jako całkowitej. Problem stanowi pokrycie kosztów zakupu nowego sprzętu zamiast wymiany tylko uszkodzonego elementu. Ubezpieczyciele preferują wymianę tylko uszkodzonego elementu, co niejednokrotnie nie jest możliwe.

TUIR WARTA z dniem 13 września 2021 wprowadziło nowe ogólne warunki ubezpieczeń technicznych, w tym sprzętu elektronicznego. Zawarte w nich zapisy napawają nas dużym optymizmem, bowiem żywimy nadzieję, że ułatwią likwidację procesów szkodowych. Do tego wprowadzają pewne nowum, na które oczekiwaliśmy od wielu lat.

Bardzo pozytywnie oceniamy, poniższej wskazane zapisy treści OWU Ubezpieczyciela:

 1. została wprowadzona definicja sprzętu elektronicznego, która zdecydowanie ułatwia kwalifikację i zgłoszenie danego urządzenia do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Brak definicji budził wątpliwości czy dane urządzenie to sprzęt elektroniczny czy też urządzenie techniczne, które należy ubezpieczyć w zakresie maszyn od uszkodzeń,
 2. w ramach podstawowego zakresu ubezpieczenia WARTA pokrywa koszty wynagrodzenia rzeczoznawców,
 3. w ramach zakresu podstawowego WARTA wprowadza sumę prewencyjną, a więc przeciwdziała niedoubezpieczeniu na okoliczność np. wzrostu cen sprzętu w trakcie okresu ubezpieczenia,
 4. WARTA zwiększyła wiek sprzętu elektronicznego, dla którego przy szkodach nie potrąca zużycia technicznego. Określa go na 8 lat, co w naszej ocenie jest dogodnym rozwiązaniem,
 5. W przypadku szkody częściowej, gdy uszkodzeniu ulegnie jeden z elementów podzespołu, który wchodzi w skład sprzętu, a jego samodzielny zakup nie jest możliwy lub też naprawienie lub odtworzenie takiego elementu jest ekonomicznie nieuzasadnione, WARTA pokrywa koszt zakupu całego podzespołu. W przypadku szkody całkowitej powstałej w przedmiocie ubezpieczenia, którego nie można odtworzyć ze względu na fakt zaprzestania jego produkcji, wysokość szkody ustalana jest w oparciu o cenę zakupu nowego przedmiotu ubezpieczenia odpowiadającego najbardziej zbliżonym parametrom technicznym oraz wydajności.

Długo oczekiwana przez nas możliwość jaką zaoferowało TUIR WARTA w nowych warunkach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego jest ubezpieczenie utraty zysku na skutek szkody w sprzęcie elektronicznym. Już od dawna istnieją firmy, dla których właśnie szkoda w sprzęcie elektronicznym powoduje utratę zysku, bowiem on stanowi główne narzędzie generujące przychód. Teraz z WARTA nie tylko będzie można odpowiednio zaaranżować ochronę ubezpieczeniową zarówno sprzętu elektronicznego jak i utraty zysku w następstwie szkody w sprzęcie.

Program ubezpieczenia OCP dla przewoźników daje wiele korzyści zarówno firmie spedycyjnej jak i współpracującym z nią przewoźnikom.

Wynegocjowane przez nas warunki ubezpieczenia OCP dla przewoźników wyróżniają się bardzo korzystnymi stawkami za ubezpieczenie. Dzięki temu, iż zakres ubezpieczenia buduje się dokładając kolejne „cegiełki” w postaci warunków dodatkowych/ klauzul dodatkowych wyróżnia się on dużą elastycznością. Zakres ubezpieczenia dostosowujemy do każdego indywidualnego przewoźnika.

Jeśli działajcie Państwo w branży spedycyjnej zapraszamy do współpracy. Dzięki posiadanemu doświadczeniu w budowie i negocjacjach warunków programu możemy uzyskać dla Państwa atrakcyjne warunki oferty.

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, iż w bliskim sąsiedztwie mieszkańców i firm z Suchego Lasu, Strzeszyna i Podolan właśnie uruchomiliśmy biuro doradztwa ubezpieczeniowego w Poznaniu - Ubezpieczenia Poznań i Ubezpieczenia Suchy Las.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z przedstawianymi przez nas ofertami ubezpieczenia - przedsiębiorstw, domów, mieszkań, pojazdów, kosztów leczenia za granicą, odpowiedzialności cywilnej.
Dysponujemy szeroką gamą ofert i świadczymy kompleksowe doradztwo na etapie zawierania umowy ubezpieczenia, ale również pomagamy w momencie powstania szkody.
Dzięki znajomości rynku ubezpieczeń dostosowujemy produkty i rozwiązania do potrzeb Klientów, kładąc duży nacisk na atrakcyjne warunki składkowe.
Służymy pomocą zarówno osobiście w punkcie stacjonarnym przy ul. Strzeszyńskiej 292/1, jak i online.


Punkt stacjonarny otwarty jest w godzinach 9-16, ale możemy umówić się z Państwem na spotkanie w innej, dogodnej dla Państwa godzinie.

pozdrawiamy

zespół CLIFF

Przejmują obsługę ubezpieczenia floty pojazdów staramy się, aby Klienci uzyskali maksymalne efekty w postaci obniżki składek oraz uzyskali poprawę warunków jakościowych polis.

Posiadaczy flot pojazdów zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Oprócz negocjacji warunków cenowych zapewniamy Naszym Klientom administrację polisami i szkodami. W ramach tego wykonujemy m.in. następujące czynności:

 1. Czuwamy nad wznowieniami umów ubezpieczenia każdego pojazdu,
 2. Sporządzamy wspólnie z Ubezpieczycielem wyceny pojazdów,
 3. Wypowiadamy umowy OC,
 4. Czuwamy nad wystawianiem aneksów do polis,
 5. Doradzamy w likwidacji szkód, zgłaszamy szkody do Ubezpieczyciela, czuwamy nad procesem likwidacji aż do wypłaty odszkodowania.

Nasze biuro posiada duże doświadczenie w likwidacji szkód w maszynach, nie tylko z przyczyn zewnętrznych takich jak pożar czy zalanie, ale również wewnętrznych. Uczestniczyliśmy w likwidacji szkód zarówno w maszynach stacjonarnych, jak i maszynach budowlanych.

W procesie likwidacji szkód w maszynach istotna jest posiadana wiedza techniczna, ale również doskonała znajomość treści ogólnych warunków ubezpieczenia oraz sposobów szacowania wartości szkód. Wiemy również jak ważny jest dla Klienta sprawny powrót maszyny do pracy, dlatego wszelkie nasze działania mają na celu jak najszybsze zamknięcie procesu likwidacji szkód.

Jak to Klient powiedział – wraz z nami pojawiło się dla niego światełko w tunelu, które Mu pozwoliło na spełnienie wymogów przetargowych i złożenie oferty w przetargu. Wymogiem było przedstawienie polisy OC z wysoką sumę gwarancyjną uwzględniającą szkody w dokumentach.

Po długich negocjacjach z Ubezpieczycielami, z jednym z nich uzgodniliśmy treść oferty wraz z dodatkowymi warunkami specjalnie stworzonymi i dedykowanymi na okoliczność tej oferty.

Zadowolony Klient wraz z polisą OC mógł przystąpić do przetargu i złożyć swoją ofertę na świadczenie usług.

Drogi Kliencie – dla Ciebie również możemy opracować i wynegocjować specjalne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pod kontrakt. Nasz Zespół specjalizuje się w ryzyku odpowiedzialności cywilnej, dzięki temu ocena ryzyka przebiega sprawnie a cały proces ofertowania kończy się pomyślnie dla naszych zleceniodawców.

Zawarcie umowy ubezpieczenia na życie wymaga przeanalizowania wielu aspektów i dostosowania jej do faktycznych potrzeb każdej osoby. Ubezpieczyciele proponują różnorakie rozwiązania warunków ubezpieczenia, tak aby maksymalnie wyjść naprzeciw oczekiwaniom Klientów.

Pierwszą i najważniejszą rolą indywidualnych umów ubezpieczenia na życie jest zabezpieczenie finansowe najbliższych po utracie osoby ubezpieczonej. Wysokość sumy ubezpieczenia powinna być przede wszystkich nie niższa niż zobowiązania finansowe rodziny czyli wartości kredytów, opłat np. za kształcenie dzieci. Powinna również uwzględniać sumę utraconych zarobków osoby ubezpieczonej w najbliższym okresie po jej śmierci.

Istotnym elementem jest również długość umowy ubezpieczenia, która może być różnorako ustalana.  Umowa może trwać do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego przez osobę ubezpieczoną, może być też tożsama z długością zawartej umowy kredytowej lub też okresu pozostałego do osiągnięcia przez dzieci pełnoletniości.

Do umowy ubezpieczenia na życie można dołożyć szereg umów dodatkowych zabezpieczających finansowo osobę ubezpieczoną. Najbardziej popularne umowy dodatkowe to:

Do umowy ubezpieczenia można dołączyć również dzieci oraz zabezpieczyć finansowo okoliczność nieszczęśliwego wypadku.

Zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszym biurem, chętnie przedstawimy Państwu kalkulację składki oraz szczegółowo przedstawimy zakres ubezpieczenia dostępny u różnych Ubezpieczycieli.

Ogłoszenie stanu pandemii na świecie i epidemii w Polsce związanej z wystąpieniem korona wirusa ukazało nam istotę mającego zastosowanie wyłączenia w treści niektórych ogólnych warunków ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą. Treść wyłączenia jest następująca:

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek pandemii i epidemii.

Wyłączenie to w głównej mierze ma zastosowanie do produktów dla przedsiębiorców, a więc nie osób fizycznych wyjeżdżających za granicę na wypoczynek.

W momencie ogłoszenia epidemii i pandemii okazało się, iż niektóre polisy leczenia za granicą kierowców nie pokrywają szkód powstałych na skutek korona wirusa. W świetle faktu, iż ruch graniczny był bez ograniczeń otwarty właśnie dla branży transportowej wyłączenie to akurat dla kierowców miało bardzo duże znaczenie. Należy dodać, iż kierowcy udawali się z ładunkiem na tereny krajów, w których liczba zachorowań na korona wirusa była bardzo wysoka.

Była również taka część umów ubezpieczenia, które nie posiadały tego wyłączenia ze względu na jego brak w treści ogólnych warunków ubezpieczenia u danego Ubezpieczyciela.

A jak wygląda obecnie sytuacja – czy szkody w wyniku epidemii i pandemii są obejmowane ochroną ubezpieczeniową w ramach polis ubezpieczenia kosztów leczenia kierowców?

Ewentualne wykupienie ubezpieczenia dla kierowców w skutek leczenia powstałego poprzez zarażenie koronawirusem obecnie jest możliwe u niektórych Ubezpieczycieli, jednak za opłatą dodatkowej składki i z niewysokimi limitami na te koszty. Duża część Ubezpieczycieli, jeśli nie miała takiego wyłączenia w momencie ogłoszenia epidemii to teraz już zostało ono wprowadzone.

Sytuacja związana z koronawirusem nadal nie jest stabilna i nie wiadomo czy spotka nas zapowiadana przez ekspertów druga jego fala. Niezależnie od hipotez my naszym Klientom pomagamy w podjęciu decyzji odnośnie wyboru określonej oferty ubezpieczenia leczenia za granicą kierowców z włączeniem lub bez opcji ochrony ubezpieczeniowej na skutek stanu epidemii.

W przypadku zainteresowania Państwa powyższym produktem serdecznie zapraszamy do współpracy, prosimy o kontakt z naszym biurem: tel.  61 250 07 08, email: biuro@cliff-broker.pl.

© 2022 Cliff Broker. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja strony: Proformat

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram