Ubezpieczenia osobowe, ubezpieczenia grupowe i ubezpieczenia kosztów leczenia

  • Ubezpieczenia grupowe na życie pracowników
  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenie kosztów leczenia zagranicą
  • Grupowe ubezpieczenia zdrowotne

Zawarcie grupowych umów ubezpieczenia (ubezpieczenie osobowe) wymaga przeanalizowania wielu aspektów i dostosowania ich warunków do faktycznych potrzeb każdej grupy pracowników. Ubezpieczyciele proponują różnorakie rozwiązania warunków ubezpieczenia, tak aby maksymalnie wyjść naprzeciw oczekiwaniom Klientów.

Naszą rolę jest zbadanie potrzeb danej grupy, uzyskanie i wynegocjowanie z Ubezpieczycielami odpowiednich warunków ofert oraz przedstawienie ich naszym Klientom. Ostatnim etapem naszych prac jest przygotowanie porównania z uzyskanych ofert wraz ze szczegółowym wykazem świadczeń proponowanych przez każdego Ubezpieczyciela. Działając jako broker Ubezpieczeniowy mamy dostęp do szerokiej gamy ofert wszystkich Ubezpieczycieli na rynku.

Dlatego jeśli poszukujecie Państwo alternatywnych ofert (bo obecny Ubezpieczyciel znacznie podniósł składki za ubezpieczenie) lub jesteście zainteresowani zawarciem pierwszej umowy dla Państwa pracowników serdecznie zapraszamy do kontaktu. Przeprowadzimy również Państwa przez całą procedurę związaną z zawarciem umowy ubezpieczenia i objęcia nią poszczególnych osób.

Grupowe ubezpieczenia na życie pracowników

Do tradycyjnych umów ubezpieczenia pracowników należą grupowe ubezpieczenia na życie, obejmuje ono ochroną ubezpieczeniową pracowników, często członków ich rodzin, małżonków, partnerów. Ubezpieczenia te wyróżniają się szeroką gamą produktów dodatkowych takich jak: świadczenie na wypadek poważnego zachorowania, doznania uszczerbku na zdrowiu czy urodzeniu dziecka. Niekwestionowaną zaletą tej umowy jest stosunkowo niska składka za ubezpieczenie w stosunku do wysokości składek za indywidualne ubezpieczenia na życie. Należy wspomnieć, iż każde z tych rozwiązań posiada swoje wady i zalety.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenie kosztów leczenia zagranicą

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą dedykowane jest dla pracowników delegowanych do pracy za granicą. Ubezpieczenie to oprócz zapewniania ochrony ubezpieczeniowej pracownikom odciąża ono również finansowo pracodawcę od konieczności samodzielnego pokrywania kosztów leczenia. Stanowi ono doskonałe uzupełnienie ubezpieczenia w ramach publicznej ochrony zdrowia. Dostęp do służby zdrowia w ramach ubezpieczenia kosztów leczenia zagranicą jest uproszczony, brak dodatkowych procedur, które to obowiązują w ramach publicznej ochrony zdrowia. Ubezpieczenie to finansuje korzystanie z usług prywatnych placówek zdrowia. Dodatkowo pokrywa koszty transportu i ratownictwa, które to często są znaczne. Nie bez znaczenia jest całodobowa pomoc assistance oraz pokrycie kosztów transportu zwłok do kraju. Należy również pamiętać, iż zagraniczna publiczna opieka zdrowotna nie pokrywa w 100 procentach niektórych świadczeń i wtedy pacjent samodzielnie jest zobowiązany do pokrycia części kosztów.  

 

Należy wskazać, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. dotyczącym podróży zagranicznej pracodawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów leczenia pracownika będącego w delegacji. Jak z niej wynika pracodawca zobowiązany jest do pokrycia takowych kosztów również w przypadku leczenia choroby przewlekłej. Pokrywa on również koszty transportu ewentualnych zwłok do kraju.

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. dotyczącą podróży zagranicznej:

§ 19.

  1. W przypadku choroby powstałej podczas podróży zagranicznej pracownikowi przysługuje zwrot udokumentowanych niezbędnych kosztów leczenia za granicą.
  2. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, następuje ze środków pracodawcy, z wyjątkiem świadczeń gwarantowanych udzielonych zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 pkt 32 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.3)).
  3. Nie podlegają zwrotowi koszty zakupu leków, których nabycie za granicą nie było konieczne, koszty zabiegów chirurgii plastycznej i kosmetycznych oraz koszty nabycia protez ortopedycznych, dentystycznych lub okularów.
  4. W razie zgonu pracownika za granicą, pracodawca pokrywa koszty transportu zwłok do kraju.

Zakres takiego ubezpieczenia może być bardzo zróżnicowany, również w zależności od grupy ubezpieczonych, czy są to kierowcy międzynarodowi, czy marynarze lub opiekunki. Standardowo pokrywa ona ubezpieczenie kosztów leczenia, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz usługi assistance.

Ubezpieczenia grupowe zdrowotne

Ubezpieczenia grupowe zdrowotne pracowników to przede wszystkim ochrona zdrowia pracowników, polegają one na pokryciu kosztów leczenia pracowników w prywatnych placówkach, z którymi dany ubezpieczyciel ma podpisaną umowę. W zależności od wariantu ubezpieczenia ubezpieczyciel pokrywa szerszy lub węższy zakres usług danej placówki medycznej, począwszy od dostępu do podstawowych lekarzy kończąc na pokryciu kosztów badań specjalistycznych i wizyty u specjalisty. Ubezpieczeniem mogą zostać objęci również członkowie rodzin pracowników, w tym rodzicie. Pakiety dla rodzin mają określoną składkę stałą, niezależną od liczby dzieci. Pakiety medyczne uwzględniają również pokrycie kosztów badań diagnostycznych.

Ubezpieczenia grupowe zdrowotne zapewniają znacznie wyższe standardy obsługi i dostępu do specjalistów aniżeli publiczna służba zdrowia. Ubezpieczyciele często gwarantują dostęp do lekarzy w ciągu 24 godzin (np. do lekarza rodzinnego, pediatry lub internisty. Zapewnią szybkie umówienie wizyty do lekarza specjalisty (np. w ciągu 5 dni) bez skierowania od internisty.

Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszym biurem celem uzyskania ofert ubezpieczenia i poznania ceny za ubezpieczenie osobowe pracowników.