Ubezpieczenia techniczne, ubezpieczenie ładunku, ubezpieczenie maszyn oraz sprzętu

  • Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń
  • Ubezpieczenie maszyn budowlanych
  • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
  • Ubezpieczenie ładunków w transporcie (tzw. cargo)

Ubezpieczenia techniczne

Ubezpieczenia techniczne dedykowane są w szczególności maszynom, urządzeniom oraz ładunkom w transporcie. Zważywszy na fakt, iż maszyny i urządzenia lub mienie w transporcie narażone jest na specyficzne dla siebie rodzaje szkód i przyczyny szkód stworzono dla nich specjalne produkty to uwzględniające. W przypadku maszyn i urządzeń ważny jest dobór odpowiedniego produktu dla danej maszyny.

Nasze doświadczenie w obsłudze Klientów z różnych branż pozwala nie tylko na odpowiedni dobór produktu dla danej maszyny oraz zakresu jej ubezpieczenia, ale również na pomoc w likwidacji szkód w maszynach. W przypadku ubezpieczenia mienia w transporcie ważny jest dobór zakresu ubezpieczenia i uwzględnienie specyfiki transportu (rodzaju transportu, rodzaju mienia, trasy, ewentualnych przeładunków, magazynowania na trasie).

Działając jako broker ubezpieczeniowy mamy dostęp szerokiej gamy ofert różnych Ubezpieczycieli. Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszym biurem w celu uzyskania oferty i nawiązania współpracy.

Ubezpieczenie maszyn

Produkty te zostały w ramach ubezpieczeń technicznych podzielone na  rodzaje ubezpieczanych maszyn i urządzeń .

Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń ma zastosowanie przede wszystkim do działających stacjonarnie w halach produkcyjnych. Stanowi ono najczęściej uzupełnienie do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Rolą ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń jest przede wszystkim pokrycie szkód w maszynach powstałych w wyniku awarii wewnętrznych, przykładowo na skutek dostania się ciała obcego, zwarcia, przepięcia.

Ubezpieczenie maszyn budowlanych jest przeznaczone dla maszyn jezdnych, również poza miejscem działalności danego przedsiębiorstwa. Swoim zakresem obejmuje szkody w maszynie powstałe na skutek działania czynników zewnętrznych i obejmuje ryzyka specyficzne dla tego typu maszyn, na przykład zderzenie z inną maszyną na budowie czy błąd operatora maszyny.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego również charakteryzuje się specyficznym rodzajem szkód jakie mogą wystąpić.  To właśnie na bazie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego ubezpieczamy sprzęt elektroniczny przenośny, w tym telefony komórkowe, aparaty fotograficzne. W ramach tego ubezpieczenia istnieje możliwość ubezpieczenia sprzętu przenośnego na terenie całego świata, w tym od szkód powstałych na skutek upadku sprzętu.

Ubezpieczenie ładunku

Dlaczego warto wykupić polisę ubezpieczenia ładunków w transporcie?

Coraz popularniejszym również w Polsce jest ubezpieczenie ładunku w transporcie, w szczególności w przypadku gdy transporty towarów odbywają się z użyciem własnych pojazdów.

Ubezpieczenie cargo stanowi również idealne uzupełnienie do ubezpieczenia OCP przewoźnika, któremu przedsiębiorcy zlecają przewozy swoich towarów. Tu należy wskazać, iż nie zawsze odpowiedzialność za szkodę w towarze ponosi przewoźnik lub zapisy jego polisy są niewystarczające do wypłaty odszkodowania za dany rodzaj szkody. Wtedy to przykładowo taką szkodę należy zlikwidować z polisy ubezpieczenia ładunków w transporcie tzw. cargo.

Ubezpieczenie cargo obejmuje ubezpieczenie ładunku na całej transie przewozu, z uwzględnieniem załadunki i rozładunku. Warto dodać, że warunki składkowe polis cargo są bardzo atrakcyjne.

Zawierane przez nas polisy cargo obejmują zakres od wszystkich ryzyk, czyli począwszy od dużych szkód (np. ogniowych) po drobne uszkodzenia typu zahaczenie elementu maszyny podczas przejazdu w tunelu lub pod wiaduktem. Przewidują one zapisy odpowiednie dla danej specyfiki mienia.

Trzeba podkreślić, że nawet najlepsza polisa OCP nie gwarantuje wypłaty odszkodowania za wszystkie szkody – bowiem jest to polisa odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, zatem pokrywa tylko te szkody za które przewoźnik ponosi odpowiedzialność. Natomiast w przypadku polis cargo ochrona nie zależy od odpowiedzialności przewoźnika (przykładem jest siła wyższa).

Przykładowe szkody, które z mocy prawa nie będą możliwe do likwidacji z polisy OCP to na przykład:

- szkody z wyłącznej winy osoby trzeciej,

-  okoliczności, których przewoźnik nie mógł uniknąć i których następstwom nie mógł zapobiec,

- siła wyższa.

Warto dodać, że niezależnie od winy przewoźnika i zakresu polisy, odpowiedzialność przewoźnika jest najczęściej ograniczona kwotowo (np. do 8,33 SDR/kg w transporcie międzynarodowym). W przypadku nowoczesnych, skomputeryzowanych maszyn limit ten może być niewystarczający do pokrycia pełnej szkody. W przypadku polis cargo ograniczeniem odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń jest suma ubezpieczenia polisy, która powinna odpowiadać wartości maszyny.