Ubezpieczenie budynku usługowego

Ikony pochodzą ze strony: www.flaticon.com
  • Ubezpieczenie nieruchomości biurowych
  • Ubezpieczenia biura
  • Ubezpieczenie hotelu
  • Ubezpieczenie galerii handlowej
  • Ubezpieczenie lokalu handlowego
  • Ubezpieczenie lokalu użytkowego

Nasze wieloletnie doświadczenie w obsłudze ubezpieczeniowej budynków usługowych pozwala na uzyskiwanie od zakładów ubezpieczeń ofert ubezpieczenia odpowiadających potrzebom ich właścicieli. Opracowywane przez nas zapisy przyszłych polis budynków są w najmniejszych szczegółach dopracowane tak, aby ewentualnie pojawiające się szkody były sprawnie zlikwidowane przez Ubezpieczycieli (oczywiście z naszą aktywną pomocą). Do tego skuteczność prowadzonych przez nas negocjacji z Ubezpieczycielami pozwala na uzyskanie najkorzystniejszych cenowo ofert ubezpieczenia budynków usługowych.

Działając jako broker ubezpieczeniowy mamy dostęp do ofert wszystkich Ubezpieczycieli działających na rynku. Dokładnie wiemy, który Ubezpieczyciel specjalizuje się w ubezpieczeniu budynków komercyjnych. Niektóre zakłady ubezpieczeń mają nawet specjalne produkty (zapisy OWU) dostosowane do specyfiki budynków usługowych czy handlowych.

Podejmując z naszą Kancelarią współpracę nasi Zleceniodawcy mogą liczyć na gruntową ocenę ryzyka, opracowanie programu ubezpieczeniowego, analizę dostępnych dla nich rozwiązań ubezpieczeniowych, rekomendację najlepszej oferty oraz aktywną pomoc w procesie likwidacji szkód.

Ubezpieczenie budynku usługowego

Przeznaczenie budynków usługowych może mieć różny charakter. Właściciel budynku usługowego może całą jego powierzchnię przeznaczyć na wynajem podmiotom trzecim pod działalność biurową, usługową lub handlową.

Do przygotowania oferty ubezpieczenia budynków biurowych, usługowych, lokali użytkowych lub lokali biurowych bierzemy przede wszystkim pod uwagę następujące czynniki: sposób ich użytkowania, dokładny rodzaj prowadzonych w nich działalności przez najemców, rodzaj mienia znajdującego się w budynku, konstrukcję budynków, zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe budynku i lokali. Szczegółowo analizujemy zapisy instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, z której czerpiemy gro informacji o budynku. Weryfikujemy również z Klientem aktualność posiadanych protokołów przeglądu budynku, instalacji i jego urządzeń. Każde urządzenie budynku powinno mieć przeprowadzony przegląd zgodnie z jego dokumentacją techniczno-ruchową. Jest to bardzo istotne, bowiem brak aktualnych przeglądów może zdecydować o braku wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela.

Dla właścicieli budynków kluczowe jest ubezpieczenie majątku przedsiębiorstw oraz ubezpieczenie utraty zysku lub ubezpieczenie utraconych wpływów z czynszu.

Powinno być ono wzbogacone o szereg dodatkowych klauzul dostosowanych do specyfiki wykorzystania danych obiektów. W naszej ocenie najlepszą formą ubezpieczenia budynków oraz posiadanego w nim mienia jest zawarcie umowy ubezpieczenie mienia na bazie formuły all risks, czyli od wszystkich ryzyk. Taki zakres ubezpieczenia gwarantuje ochronę ubezpieczeniową na okoliczność takich zdarzeń losowych jak: pożar, wybuch, deszcz nawalny, huragan, ale również od innych na przykład uderzenie pojazdem/ wózkiem widłowym w ubezpieczone mienie.

Zakres ubezpieczenia powinien być rozszerzony o szereg warunków dodatkowych gwarantujących likwidację szkód na przykład wskutek wyładowań atmosferycznych, przepięć niezwiązanych z wyładowaniem atmosferycznym czy zalań nie związanych z szkodami wodociągowymi. Powinien pokrywać również dodatkowe koszty pojawiające się przy okazji wystąpienia szkód. Do takich kosztów należy zaliczyć: koszty poszukiwania przyczyny szkody, w tym miejsca wycieku, koszty wynagrodzenia rzeczoznawców lub koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.

Klauzule przewidujące specjalne warunki dotyczące sprawnej likwidacji szkody również mają w tym wypadku duże znaczenie.

Ubezpieczenie nieruchomości biurowych

Dodatkowo w przypadku ubezpieczenia nowoczesnych, inteligentnych biurowców, które posiadają rozbudowane systemy automatycznej obsługi budynku (np. system BMS), w tym jego instalacji takich jak: wentylacji, oświetlenia należy szczegółowo przyjrzeć się ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego oraz oprogramowaniu budynku. O ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego i podejściu niektórych zakładów ubezpieczeń do tego można więcej przeczytać w dziale Aktualności:

https://cliff-broker.pl/aktualnosci/czy-nowe-owu-sprzetu-elektronicznego-tuir-warta-s-a-to-poczatek-zmian-w-podejsciu-ubezpieczycieli-do-likwidacji-szkod-nasze-wraz.html

Nie można również zapomnieć o analizie urządzeń i maszyn zainstalowanych w budynku oraz dopasowaniu do nich odpowiedniego zakresu ubezpieczenia, uwzględniającego ryzyko szkód elektrycznych i mechanicznych.

Ubezpieczenie galerii handlowej

Budynki usługowe mogą być również w całości wykorzystywane pod cele handlowe i usługowe. Wtedy mamy do czynienia z galeriami handlowymi. Czasami zdarza się, że na wyższych kondygnacjach budynku i w galeriach handlowych wyodrębnia się powierzchnię biurowe. Wtedy to budynek ma charakter mieszanego wynajmu.

W przypadku tego typu nieruchomości oczywiście należy zadbać o analizę posiadanego mienia oraz odpowiednio opracować program ubezpieczenia budynku, maszyn, urządzeń (jak w przypadku ubezpieczenia biurowców), ale również bardzo istotnym elementem programu ubezpieczenia galerii handlowej jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Musi ono uwzględniać szereg dodatkowych klauzul stanowiących zabezpieczenie roszczeń nie tylko od najemców galerii, ale również osób korzystających z przestrzeni zakupowej galerii. Ważnym jest również ustalenie odpowiedni wysokiej sumy gwarancyjnej, bowiem roszczenia ze szkód osobowych w przypadku dużych szkód  potrafią być wysokie.

Ubezpieczenie hotelu  

Budynkiem usługowym o specjalnym przeznaczeniu jest budynek hotelowy. Przy opracowaniu programu ochrony ubezpieczeniowej takiego obiektu należy wziąć pod uwagę wszystkie kwestie opisane dla powyższej dla budynku usługowego, ale też uwzględnić również wszelkie inne usługi świadczone przez hotel niż usługa wynajmu miejsc noclegowych oraz posiadane do tego mienie. Należy te niuanse uwzględnić w ochronie ubezpieczeniowej mienia i ubezpieczeniu OC. Przykładowo do specyficznych dla usług hotelowych zapisów polisy należy ubezpieczenie mienia powierzonego przez gości hotelowych, OC za szkody wyrządzone na parkingu strzeżonym czy w szatni basenowej. Do tego należy uwzględnić szkody wyrządzone na basenie oraz następstwa ewentualnych zatruć pokarmowych po spożyciu posiłków w restauracji hotelowej.