Ubezpieczenie środowiskowe, ubezpieczenie szkód środowiskowych

Ubezpieczenie szkód środowiskowych

Mówiąc o ubezpieczeniu szkód środowiskowych mamy na myśli dedykowany produkt (w formie odrębnej umowy ubezpieczenia lub dodatkowej klauzuli) pokrywający szkody wynikłe z emisji zarówno nagłej jak i stopniowej. Ubezpieczone są szkody w środowisku, w tym w gatunkach chronionych, w chronionych siedliskach przyrodniczych, w wodach lub w powierzchni ziemi, powstałe na terenie własnym lub należącym do osób trzecich bez ograniczenia do szkód będących następstwem emisji.

Bardzo istotnym elementem jest czas emisji, bowiem to ubezpieczenie obejmuje również następstwa szkód stopniowych, które często identyfikujemy po pewnym czasie. Jest to główna różnica wyróżniająca ten produkt w porównaniu do stosowanej klauzuli odpowiedzialności cywilnej z tytułu następstw nagłych szkód środowiskowych.

Dodatkowo zakres ubezpieczenia tej umowy ubezpieczenia pokrywa również koszty działań zapobiegawczych i naprawczych poniesionych w oparciu o aktualne prawo środowiskowe, w szczególności Ustawę o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 75, poz. 493).