Zabezpieczenie roszczeń odpady

Ikony pochodzą ze strony: www.flaticon.com
  • Polisa środowiskowa
  • Gwarancja zabezpieczenia roszczeń/ gwarancja środowiskowa
  • Polisa ubezpieczenia kosztów wykonania zastępczego w związku ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów

Posiadając, jako broker ubezpieczeniowy, wieloletnie doświadczenie w obsłudze ubezpieczeniowej przedsiębiorstw z branży gospodarowania odpadami specjalizujemy się również w doradztwie i pozyskiwaniu ofert ubezpieczenia pozwalających spełnić wymóg zabezpieczenia roszczeń zgodny z ustawą o odpadach. Doskonale znamy zapisy i stosowane na rynku ubezpieczeniowym rozwiązania dla branży odpadów służące zabezpieczeniu roszczeń.

Nasze biuro szczegółowo analizuje specyfikę i potrzeby każdego Klienta oraz indywidualnie doradza przy wyborze odpowiedniego rozwiązania. Serdecznie zachęcamy do kontaktu z nami w celu zapoznania się z ofertami ubezpieczenia i ich cenami.

Zabezpieczenie roszczeń odpady - polisa

Nowelizacja ustawy o odpadach z dnia 5 września 2018 roku nałożyła na podmioty zbierające lub przetwarzające odpady konieczność ustanowienia zabezpieczenia roszczeń w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów wykonania zastępczego:

  1. decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania,
  2. usunięcia odpadów i ich zagospodarowania łącznie z odpadami stanowiącymi pozostałości z akcji gaśniczej lub usunięcia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie w ramach prowadzonej działalności polegającej na zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów.

Zabezpieczenie roszczeń dla branży odpadów może mieć formę depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej. Forma ta wymaga akceptacji organu.

Posiadacz odpadów jest obowiązany wpłacić zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu i poinformować o tym organ właściwy do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów albo złożyć oryginały gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej organowi, w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia ostatecznego postanowienia.

W odpowiedzi na powyższy wymóg rynek Ubezpieczeniowy do tej pory nie zaproponował nam wielu rozwiązań. Należy do nich zaliczyć: polisę środowiskową, gwarancję środowiskową oraz polisę ubezpieczenia kosztów wykonania zastępczego w związku ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów.

 

Polisa środowiskowa jako zabezpieczenie roszczeń odpady – wady i zalety

Obecnie na rynku żaden z Ubezpieczycieli nie zaproponował polisy ubezpieczeniowej w pełni odpowiadającej wymogom ustawodawcy.

Polisa bowiem nie będzie pokrywać roszczeń, o których mowa w pkt 1. a mianowicie wynikających z decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. Jej celem jest pokrycie roszczeń związanych z następstwem szkód środowiskowych.

Powyższe ograniczenie można tłumaczyć samą specyfiką tego ubezpieczenia, które to uruchamia się w momencie wystąpienia szkody w środowisku lub zagrożenia jej wystąpienia.

Dlatego w takiej sytuacji trudno wymagać od Ubezpieczyciela, aby pokrywał roszczenia bez zaistnienia szkody w środowisku, czyli w każdym przypadku pojawienia się decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.

Z drugiej strony należy pamiętać o bardzo dużej zalecie polisy jako formy zabezpieczenia roszczenia bezzwrotnego w momencie powstania szkody w środowisku.

Gwarancja środowiskowa jako zabezpieczenie roszczeń odpady– wady i zalety

Długo czekaliśmy aż któryś z Ubezpieczycieli wprowadzi do swojej oferty gwarancję środowiskową właśnie odpowiadającą wymogom ustawodawcy. Na początku lutego 2020 pojawiły się produkty w postaci gwarancji środowiskowej dostępne dla szerszego grona Klientów. Ich zapisy odpowiadają wymogom ustawy i to jest jej ogromną zaletą w stosunku do polis środowiskowych.

Jeśli jednak pójdziemy szerzej i będziemy chcieli zabezpieczyć również interes majątkowy danego podmiotu a nie tylko organu to musimy pamiętać, że gwarancja nie daje nam ochrony ubezpieczeniowej i nie zaspakaja bezzwrotnie roszczeń z tytułu szkód środowiskowych. Bowiem specyfiką tego rodzaju produktów jest fakt, iż po wypłacie roszczenia beneficjentowi gwarantowi przysługuje prawo do roszczenia regresowego do wnioskodawcy.

Polisa ubezpieczenia kosztów wykonania zastępczego w związku ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów jako zabezpieczenie roszczeń odpady – wady i zalety

Ciekawym produktem ubezpieczeniowym jaki proponuje rynek ubezpieczeń w odpowiedzi na wymóg ustawodawcy jest polisa ubezpieczenia kosztów wykonania zastępczego w związku ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów. Jej zapisy w większości odpowiadają wymogom ustawy oraz beneficjentom. Jego bardzo dużą zaletą jest również to, iż w przeciwieństwie do gwarancji Ubezpieczyciel po wypłacie roszczenia beneficjentowi nie udaje się z regresem do ubezpieczającego.

Należy jednak mieć na względzie fakt, iż Ubezpieczyciel oferujący ten produkt dosyć restrykcyjnie analizuje danego Klienta, jego specyfikę, rodzaj magazynowanych i przetwarzanych odpadów oraz szkodowość. Dlatego produkt nie jest dostępny dla każdego Klienta.