Ubezpieczenia osobowe i grupowe

Ubezpieczenia osobowe i grupowe
Zawarcie grupowych umów ubezpieczenia (ubezpieczenie osobowe) wymaga przeanalizowania wielu aspektów i dostosowania ich warunków do faktycznych potrzeb każdej grupy pracowników. Ubezpieczyciele proponują różnorakie rozwiązania warunków ubezpieczenia, tak aby maksymalnie wyjść naprzeciw oczekiwaniom Klientów.
ubezpieczenia grupowe na życie pracowników
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenie kosztów leczenia zagranicą
Grupowe ubezpieczenia zdrowotne
Naszą rolę jest zbadanie potrzeb danej grupy, uzyskanie i wynegocjowanie z Ubezpieczycielami odpowiednich warunków ofert oraz przedstawienie ich naszym Klientom. Ostatnim etapem naszych prac jest przygotowanie porównania z uzyskanych ofert wraz ze szczegółowym wykazem świadczeń proponowanych przez każdego Ubezpieczyciela. Działając jako broker Ubezpieczeniowy mamy dostęp do szerokiej gamy ofert wszystkich Ubezpieczycieli na rynku.

Dlatego jeśli poszukujecie Państwo alternatywnych ofert (bo obecny Ubezpieczyciel znacznie podniósł składki za ubezpieczenie) lub jesteście zainteresowani zawarciem pierwszej umowy dla Państwa pracowników serdecznie zapraszamy do kontaktu. Przeprowadzimy również Państwa przez całą procedurę związaną z zawarciem umowy ubezpieczenia i objęcia nią poszczególnych osób.

Grupowe ubezpieczenia na życie pracowników

Do tradycyjnych umów ubezpieczenia pracowników należą grupowe ubezpieczenia na życie, obejmuje ono ochroną ubezpieczeniową pracowników, często członków ich rodzin, małżonków, partnerów. Ubezpieczenia grupowe wyróżniają się szeroką gamą produktów dodatkowych takich jak: świadczenie na wypadek poważnego zachorowania, doznania uszczerbku na zdrowiu czy urodzeniu dziecka. Niekwestionowaną zaletą tej umowy jest stosunkowo niska składka za ubezpieczenie w stosunku do wysokości składek za indywidualne ubezpieczenia na życie. Należy wspomnieć, iż każde z tych rozwiązań posiada swoje wady i zalety. Doświadczenie nasze wskazuje, iż wypłaty świadczeń z grupowego ubezpieczenia realizowane są bardzo sprawnie i stanowią wsparcie w momencie wystąpienia przykrego zdarzenia.

W chwili obecnej na rynku jest gro Ubezpieczycieli, którzy posiadają w swojej ofercie grupowe ubezpieczenie na życie pracowników. Różnią się one zakresem proponowanych świadczeń oraz wysokością sum ubezpieczenia. Istotną kwestią jest prawidłowe porównanie ofert i wybranie najkorzystniejszego wariantu dla danej grupy pracowników.

Bardzo ważną kwestią jest również dobór odpowiednich świadczeń dla danej grupy pracowników w oparciu o wykonywaną przez nich pracę, branżę reprezentowaną przez pracodawcę oraz strukturę wiekową. Przy konstruowaniu umowy grupowego ubezpieczenia na życie należy pamiętać o tym, iż dla niektórych świadczeń obowiązują karencje. Co oznacza, że Ubezpieczyciel przyjmuje odpowiedzialność i wypłaca odszkodowanie po upływie danego okresu określonego w umowie.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenie kosztów leczenia zagranicą

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą dedykowane jest dla pracowników delegowanych do pracy za granicą. Ubezpieczenie to oprócz zapewniania ochrony ubezpieczeniowej pracownikom odciąża ono również finansowo pracodawcę od konieczności samodzielnego pokrywania kosztów leczenia. Stanowi ono doskonałe uzupełnienie ubezpieczenia w ramach publicznej ochrony zdrowia. Dostęp do służby zdrowia w ramach ubezpieczenia kosztów leczenia zagranicą jest uproszczony, brak dodatkowych procedur, które to obowiązują w ramach publicznej ochrony zdrowia. Ubezpieczenie to finansuje korzystanie z usług prywatnych placówek zdrowia. Dodatkowo pokrywa koszty transportu i ratownictwa, które to często są znaczne. Nie bez znaczenia jest całodobowa pomoc assistance oraz pokrycie kosztów transportu zwłok do kraju. Należy również pamiętać, iż zagraniczna publiczna opieka zdrowotna nie pokrywa w 100 procentach niektórych świadczeń i wtedy pacjent samodzielnie jest zobowiązany do pokrycia części kosztów.

Należy wskazać, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. dotyczącym podróży zagranicznej pracodawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów leczenia pracownika będącego w delegacji. Jak z niej wynika pracodawca zobowiązany jest do pokrycia takowych kosztów również w przypadku leczenia choroby przewlekłej. Pokrywa on również koszty transportu ewentualnych zwłok do kraju.

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. dotyczącą podróży zagranicznej:

§ 19.
W przypadku choroby powstałej podczas podróży zagranicznej pracownikowi przysługuje zwrot udokumentowanych niezbędnych kosztów leczenia za granicą.
Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, następuje ze środków pracodawcy, z wyjątkiem świadczeń gwarantowanych udzielonych zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 pkt 32 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.3)).

Nie podlegają zwrotowi koszty zakupu leków, których nabycie za granicą nie było konieczne, koszty zabiegów chirurgii plastycznej i kosmetycznych oraz koszty nabycia protez ortopedycznych, dentystycznych lub okularów.

W razie zgonu pracownika za granicą, pracodawca pokrywa koszty transportu zwłok do kraju.

Zakres takiego ubezpieczenia może być bardzo zróżnicowany, również w zależności od grupy ubezpieczonych, czy są to kierowcy międzynarodowi, czy marynarze lub opiekunki.

Standardowo pokrywa ona ubezpieczenie kosztów leczenia, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz usługi assistance.

Ubezpieczenia grupowe zdrowotne

Ubezpieczenia grupowe zdrowotne pracowników to przede wszystkim ochrona zdrowia pracowników, polegają one na pokryciu kosztów leczenia pracowników w prywatnych placówkach, z którymi dany ubezpieczyciel ma podpisaną umowę. Lista takich placówek jest długa i stale rozszerzana. Dodatkowo można wskazać, iż PZU rozbudowuje sieć placówek o swoje własne punkty.

W zależności od wariantu ubezpieczenia ubezpieczyciel pokrywa szerszy lub węższy zakres usług danej placówki medycznej, począwszy od dostępu do podstawowych lekarzy kończąc na pokryciu kosztów badań specjalistycznych i wizyty u specjalisty. Ubezpieczenie pokrywa również zabiegi ambulatoryjne: pielęgniarskie, ogólnolekarskie, alergologiczne, chirurgiczne, okulistyczne, ortopedyczne, laryngologiczne.

Ubezpieczeniem mogą zostać objęci również członkowie rodzin pracowników, w tym rodzicie. Pakiety dla rodzin mają określoną składkę stałą, niezależną od liczby dzieci. Pakiety medyczne uwzględniają również pokrycie kosztów badań diagnostycznych. Bardzo istotnym elementem ubezpieczenia zdrowotnego jest możliwość skorzystania z konsultacji telefonicznej (tzw. telemedycyna) podczas której konsultanci na podstawie rozmowy dokładają starań, aby postawić wstępną diagnozę i od razy umówić chorego na wizytę u odpowiedniego specjalisty. Takie działania mają na celu skracanie oczekiwania na wizytę u specjalisty. Wartym podkreślenia jest fakt, iż pakiety ubezpieczenia zdrowotnego uwzględniają również prowadzenie ciąży.

Ubezpieczenia grupowe zdrowotne zapewniają znacznie wyższe standardy obsługi i dostępu do specjalistów aniżeli publiczna służba zdrowia. Ubezpieczyciele często gwarantują dostęp do lekarzy w ciągu 24 godzin (np. do lekarza rodzinnego, pediatry lub internisty). Zapewnią szybkie umówienie wizyty do lekarza specjalisty (np. w ciągu 5 dni) bez skierowania od internisty.

Dla porównania załączamy tabelę, która przedstawia czas oczekiwania (w miesiącach) na wizytę w ramach NFZ:

Jakie korzyści ma pracodawca z zawarcia w zakładzie pracy umowy grupowego?

Nalezą do nich przede wszystkim:
benefit pozapłacowy o wysokiej wartości wskaźnika value-to-price (koszt pakietu od kilkudziesięciu złotych za osobę)
skrócenie czasu niezbędnego na wizytę u lekarza
szybszy powrót pracownika do zdrowia
ubezpieczenie zdrowotne jest kosztem uzyskania przychodu
zwiększenie lojalności pracowników

Jaka jest cena za ubezpieczenie?

Miesięczna składka za osobę m.in. zależy od liczby pracowników w danym zakładzie pracy, struktury wiekowej pracowników, wybranego pakietu świadczeń. Ogólnie można wskazać, iż składki zaczyna się nawet od 40 złotych.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu 

Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszym biurem celem uzyskania ofert ubezpieczenia i poznania ceny za ubezpieczenie grupowe.
Skontaktuj się
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram