Aktualności

O czym warto pamiętać po szkodzie komunikacyjnej w naszym pojeździe poza terenem Polski? – szkoda Autocasco w pojazdach ciężkich

Tematyka tego zagadnienia jest bardzo szeroka, w tym odcinku chcielibyśmy skupić się na szkodzie, która ma być likwidowana z polisy AutoCasco pojazdów ciężkich, czyli tych które zazwyczaj nie posiadają dodatkowego ubezpieczenia Assistance. W pierwszej kolejności należy pamiętać, aby nie podejmować samodzielnie decyzji o naprawie pojazdu w zagranicznym warsztacie mając nadzieję, że Ubezpieczyciel, z którym zawarliśmy […]
Czytaj więcej

Czy poszkodowany musi uczestniczyć w procesie dochodzenia roszczenia z polisy OC? Czy też może żądać naprawy szkody bezpośrednio od sprawcy?

Firma A dostarczyła Klientowi B lampy oświetleniowe. Lampy zostały zamontowane na nowej inwestycji na zewnętrznych ścianach budynku. Po dwóch miesiącach okazało się, że lampy są wadliwe i zaczynają rdzewieć. Klient wystąpił do firmy A z reklamacją o wymianę lamp na niewadliwe. Firma A uznała reklamację i potwierdziła możliwość przekazania nowych lamp. Pozostała kwestia pokrycia kosztów […]
Czytaj więcej

Dlaczego spedytor występujący w charakterze przewoźnika umownego powinien posiadać polisę OC przewoźnika umownego?

Argument ten napisał scenariusz szkodowy dotyczący wyłudzenia ładunku w transporcie. Kreatywność złodziei nie przestanie zadziwiać chyba nigdy. Klient zlecił transport przewoźnikowi umownemu, który podzlecił wykonanie usługi przewoźnikowi drogowemu. Ów podwykonawca, podający się za profesjonalną firmę (z długoletnim doświadczeniem na rynku i zbudowaną historią na popularnych giełdach) wykonując transport „zniknął”, a wraz z nim dwa zestawy […]
Czytaj więcej

Czy ubezpieczenie ryzyk budowy (polisa ubezpieczenia inwestycji w budowie) obejmuje szkody w ukończonych etapach prac budowlanych?

Intencją ubezpieczenia w budowie jest objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych w inwestycji w trakcie prowadzenia prac budowalnych. Okres ubezpieczenia polisy powinien zaczynać się w momencie „wbicia łopaty w ziemię” czyli wraz z rozpoczęciem inwestycji budowalnej. Natomiast zakończenie okresu ubezpieczenia polisy przypada na moment albo ostatecznego odbioru przez zleceniodawcę/inwestora potwierdzonego podpisaniem końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego lub z […]
Czytaj więcej

TUIR WARTA S.A. wprowadza nowe OWU dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika (ubezpieczenie OCP) i spedytora (ubezpieczenie OCS) – co o nich sądzimy?

Konstrukcja nowych OWU jest spójna i przejrzysta. Ubezpieczyciel tabelarycznie wyjaśnia zakres ubezpieczenia, wyłączenia odpowiedzialności oraz warunki dodatkowe jakie można włączyć za pobraniem dodatkowej składki. W jednym dokumencie Ubezpieczyciel zamieścił uregulowania dotyczące ubezpieczenia OCP w ruchu krajowym, międzynarodowym, kabotażowym i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora. Odnosząc się do zakresu ubezpieczenia to ten podstawowy uwzględnia już szereg warunków […]
Czytaj więcej

Jak postępować po szkodzie w przewożonym towarze?

W pierwszej kolejności bardzo istotne jest podjęcie przez przewoźnika działań mających na celu: minimalizację zakresu szkody oraz ratowanie przedmiotu szkody. Zgodnie z przepisami prawa, tj. artykułu 826 kodeksu cywilnego ubezpieczający, czyli przewoźnik zobowiązany jest właśnie do podejmowania tego typu działań. Z drugiej zaś strony zakład ubezpieczeń zobowiązany jest, w granicach sumy ubezpieczenia, zwrócić koszty wynikłe z zastosowania powyższych […]
Czytaj więcej

© 2022 Cliff Broker. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja strony: Proformat

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram