Ubezpieczenie floty samochodowej, pojazdów

Nasze biura posiada bardzo duże doświadczenie w obsłudze ubezpieczenia floty pojazdów, w swoim portfelu posiadamy ubezpieczenia komunikacyjne flot pojazdów osobowych, ale również ciężkich. Mamy również doświadczenie w uzyskiwaniu konkurencyjnych ofert składkowych dla flot posiadających dużą szkodowość. W ramach naszej obsługi brokerskiej zajmujemy się nie tylko ustalaniem z Ubezpieczycielami warunków ofert flotowych, ale również aktywnie uczestniczmy w likwidacji szkód komunikacyjnych. Posiadamy szeroka wiedzę w zakresie likwidacji szkód zagranicznych. W przypadku flot szkodowych wspólnie z Ubezpieczycielami rekomendujemy naszym Klientom wprowadzanie rozwiązań prewencyjnych, mających na celu zmniejszanie szkodowości. Takie działania mają bardzo duży wpływ na spadek składek w kolejnych latach ubezpieczenia pojazdów.

Ubezpieczenie floty

Wskazujemy, iż ubezpieczenie floty pojazdów przeznaczone jest dla przedsiębiorców posiadających zazwyczaj co najmniej 5 pojazdów (próg ten jest określany indywidualnie przez każdego Ubezpieczyciela). Umowa flotowa pojazdów określa warunki na ubezpieczenie pojazdów na okres zazwyczaj 12 miesięcy. Zaletą tego rozwiązania jest fakt, iż Klient niezależnie od przebiegu szkodowości w ciągu tego okresu ma zagwarantowane warunki cenowe dla użytkowanych przez niego pojazdów. Dodatkowo obsługa pojedynczych polis dla każdego pojazdu jest ułatwiona, bowiem z góry znana jest cena za ubezpieczenie danego pojazdu, wznowienie umowy ubezpieczenia danego pojazdu nie wymaga każdorazowej kalkulacji składki. Ponadto należy dodać, iż łączna składka za ubezpieczenie pojedynczych pojazdów (na bazie indywidualnej kalkulacji) jest bardzo często znacznie wyższa aniżeli łączna składka za ubezpieczenia na bazie umowy flotowej ubezpieczenia pojazdów. Negocjacje warunków dla całej floty pojazdów i ich ubezpieczenie u jednego Ubezpieczyciela pozwalają na osiągnięcie korzyści składkowych.

Zakres ubezpieczenia każdego pojazdu może być kształtowany dowolnie w zależności od potrzeb danego Klienta. Bardzo często Klienci decydują się na ubezpieczenie w pełnym zakresie AC/OC/NNW pojazdów będących w leasingu, natomiast w przypadku pojazdów własnych często wykupują samo ubezpieczenie OC i NNW.

Najczęściej ubezpieczenie floty pojazdów w ramach umowy flotowej przewiduje ubezpieczenie pojazdów w zakresie:
Obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów, które to jest regulowane przepisami prawa. To ubezpieczenie dotyczy ochrony ubezpieczeniowej szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z ruchem pojazdem,
Ubezpieczenia autocasco wraz z ubezpieczeniem kradzieży pojazdu, które dotyczy szkód wyrządzonych w ubezpieczanym pojeździe. Ta umowa jest dobrowolna i jej warunki można dowolnie kształtować, Ubezpieczyciele przewidują różne warianty ubezpieczenia w zależności od sposobu likwidacji szkody oraz zakresu ubezpieczanych ryzyk,
Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ochroną ubezpieczeniową obejmowane jest życie i zdrowie osób przebywających w pojeździe, a związanych z wypadkami w ruchu pojazdem,
Ubezpieczenie Assistance czyli organizowana przez Ubezpieczycieli pomoc w drodze po wypadku lub awarii pojazdu. W ostatnim czasie Ubezpieczyciele prześcigają się z różnorodnością ofert i zakresów ubezpieczenia assistance pojazdów. PZU jako jeden z niewielu Ubezpieczycieli wprowadził nowy produkt assistance truck dla floty ciężkiej. W ramach tego ubezpieczenia proponujemy dwa warianty ubezpieczenia różniące się zakresem pokrywanych świadczeń.
Ubezpieczenie ochrony prawnej czyli porady prawne, w tym pomoc prawna dla kierowców.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram