Ubezpieczenie D&O - ubezpieczenie członków zarządu

Ubezpieczenie d&o oraz ubezpieczenie członków zarządu
Dlaczego właśnie z nami warto zawrzeć polisę ubezpieczenia członków zarządu i władz spółki?
posiadamy wieloletnie doświadczenie w doradztwie przy zawieraniu umów ubezpieczenia D&O,
posiadamy doświadczenie w procesach likwidacji obsługi roszczeń z polisy członków władz,
posiadamy rozległą wiedzę z zakresu prawa dotyczącego odpowiedzialności członków władz,
jesteśmy doskonale zorientowani w ofercie Ubezpieczycieli w zakresie ubezpieczenia D&O.

Dlaczego zarząd spółki powinien zawrzeć polisę ubezpieczenia członków zarządu?

Oferowane na rynku ubezpieczeniowym produkty mają bardzo szeroki zakres ubezpieczenia, pokrywają one koszty obrony prawnej przed roszczeniem skierowanym do kadry zarządzającej (także w sprawach karnych), oraz wypłatę zasądzonego lub ustalonego w drodze ugody odszkodowania. Do tego ubezpieczenie członków władz pokrywa szereg dodatkowych kosztów wskazanych w dodatkowych klauzulach, np. kosztów odzyskania dobrego imienia, kosztów porady prawnej, kosztów zdarzenia kryzysowego czy kosztów obrony w przypadku szkód osobowych lub rzeczowych lub za naruszenie przepisów BHP.

Polisa chroni prywatny majątek osób wchodzących w skład organów spółki i ich rodzin, oraz samą spółkę przed finansowymi konsekwencjami decyzji podjętych przez członków jej władz. Polisa uruchomia się w przypadku roszczenia ze strony kontrahenta czy pracownika, jak i pozwu ze strony samej spółki.

Kto jest objęty ubezpieczeniem D&O?

Ubezpieczyciele szeroko definiują osobę ubezpieczoną, a w związku z tym obejmują ochroną ubezpieczeniową nie tylko obecnych członków zarządu, ale również byłych, nowych lub zmieniających się podczas okresu ubezpieczenia członków zarządu, członków rady nadzorczej, prokurentów. Dodatkowo ubezpieczenie obejmuje również pracowników zarządzających przedsiębiorstwem, spadkobierców, współmałżonków oraz osoby prowadzące księgi rachunkowe.

Czy ubezpieczenie członków zarządu, pokrywa kary karno-skarbowe nakładane na osobę odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg rachunkowych?

Ubezpieczyciele co prawda włączają do zakresu ubezpieczenia klauzulę pokrywającą kary i grzywny administracyjne, ale w treści klauzuli wyłączone są kary i grzywny nie podlegające ubezpieczeniu w świetle obowiązującego prawa. Właśnie do nich zaliczamy kary karno-skarbowe. Dlatego niestety polisa ubezpieczenia D&O nie pokrywa kar karno-skarbowych. Przy okazji należy zwrócić uwagę, iż osoba prowadząca księgi rachunkowe objęta jest ubezpieczeniem w ramach czynności zarządczych spółki.

Czy polisa ubezpieczenia członków władz chroni członków zarządu po ustąpieniu?

Tak, warunki ubezpieczenia najczęściej uwzględniają dożywotnią możliwość zgłaszania roszczeń ze zdarzeń w okresie ubezpieczenia dla ustępujących członków władz.

Jeśli polisa jest kontynuowana to należy pamiętać, że każda kolejna również obejmuje ubezpieczeniem byłych członków władz.

Czy polisa ubezpieczenia członków władz chroni członków zarządu po ustąpieniu?

Tak, warunki ubezpieczenia najczęściej uwzględniają dożywotnią możliwość zgłaszania roszczeń ze zdarzeń w okresie ubezpieczenia dla ustępujących członków władz. Jeśli polisa jest kontynuowana to należy pamiętać, że każda kolejna również obejmuje ubezpieczeniem byłych członków władz.

Czy ubezpieczenie D&O obejmuje swoim zakresem roszczenia z tytułu zobowiązań wierzycieli w związku z niewypłacalnością spółki?

W większości przypadków Ubezpieczyciele w zakresie podstawowym włączają roszczenia wierzycieli do członków władz związanych z niewypłacalnością spółki na bazie art. 299 kodeksu spółek handlowych. Wyjątek stanowią nowopowstałe spółki, często oferta na ich ubezpieczenie zawiera klauzule braku odpowiedzialności w przypadku upadłości lub braku finansowania. Wynika to z tego, że Ubezpieczyciele w przypadku nowych podmiotów nie mają historii danych finansowych potwierdzających dobrą kondycję finansową podmiotów.

Ile kosztuje ubezpieczenie członka zarządu?

Polisa ubezpieczenia D&O nie jest polisą imienną, obejmuje ona swoim zakresem osoby ubezpieczone, w tym byłych, obecnych, przyszłych członków zarządu. Wyliczenie składki na 1 osobę jest de facto niemożliwe. Składka kalkulowana jest łącznie dla wszystkich osób objętych ubezpieczeniem. Jej wysokość zależy od wysokości sumy gwarancyjnej, kondycji finansowej podmiotu, skali działalności obrotu. Składki kształtują się na różnym poziomie, od 5000 złotych wzwyż.

Czy proces likwidacji szkody z polisy ubezpieczenia członków zarządu jest zbliżony do procesu likwidacji szkody w majątku lub szkody z polisy odpowiedzialności cywilnej spółki?

Proces obsługi zgłoszonego roszczenia z polisy ubezpieczenia członków władz jest nieco odmienny od szkód z innych polis majątkowych. Przede wszystkim należy pamiętać, iż polisa pokrywa roszczenia skierowane wprost do osoby ubezpieczonej a nie do spółki w związku z nieprawidłowymi działaniami członków władz. W przypadku roszczeń kierowanych przez spółkę do członków władz muszą być one skierowane z zachowaniem odpowiednich zapisów prawa.

W momencie uzyskania roszczenia przez osobę ubezpieczoną jest ona zobowiązana do podjęcia wszelkie uzasadnione działania w celu zbadania zasadności każdego Roszczenia. Ubezpieczyciel ma prawo, zgodnie z własnym wyborem, monitorować przebieg wszelkich postępowań związanych z Roszczeniem bezpośrednio lub też za pośrednictwem zewnętrzne­go doradcy działającego na jego zlecenie.

Ubezpieczyciel w ramach polisy pokrywa uzgodnione koszty obrony. Ubezpieczyciel nie zobowiązuje się do prowadzenia obrony osoby ubezpieczonej. Jak widać proces obsługi roszczenia skierowanego do osoby ubezpieczonej znacznie różni się od procesu likwidacji szkody z innych polis majątkowych. Wymaga on dużej wiedzy i doświadczenia pośrednika ubezpieczeniowego, który w momencie wystąpienia roszczenia do osoby ubezpieczonej doradzi dalszy sposób postępowania.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu 

Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszym biurem i podjęcia współpracy w pośrednictwie przy zawarciu umowy ubezpieczenia D&O dla członków władz.
Skontaktuj się
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram