Ubezpieczenie agencji pracy, ubezpieczenie agencji pracy tymczasowej

Ubezpieczenie agencji pracy tymczasowej
Dla agencji pośrednictwa pracy oraz agencji pracy tymczasowej niezmiernie istotna jest prawidłowo zawarta umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Ma ona na celu ochronę ubezpieczeniową agencji przed roszczeniami przede wszystkimi kierowanymi ze strony swoich zleceniodawców, firm dla których agencja pozyskuje, deleguje pracowników oraz samych pracowników.
Ubezpieczenie OC agencji pośrednictwa pracy
Ubezpieczenie OC agencji pracy tymczasowej

Co należy wiedzieć przed zawarciem umowy ubezpieczenia OC agencji pracy?

Aby wynegocjować i ustalić z Ubezpieczycielem odpowiednie zapisy ofert na ubezpieczenie agencji pośrednictwa pracy lub agencji pracy tymczasowej analizujemy warunki umów zawierane przez agencje ze swoimi Klientami. Pozwala nam to ustalić jaką odpowiedzialność agencja ponosi względem swoich kontrahentów i na tej podstawie przygotowujemy zakres ubezpieczenia jaki powinna posiadać polisa ubezpieczenia OC danej agencji.

Jaka jest różnica pomiędzy agencją pośrednictwa pracy a agencją pracy tymczasowej?

Agencja pośrednictwa pracy

Agencja pośrednictwa pracy (APP) to przedsiębiorstwo wykonujące funkcje agencji zatrudnienia w zakresie wskazanym w Art. 18. ust. 1 pkt 1)-3) Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Działalność ta wymaga wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Podstawową działalnością APP jest udzielanie pomocy osobom w znalezieniu pracy zarobkowej oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych. Jako firmy pośredniczące APP nie odpowiadają za zatrudnianie pracowników, a co za tym idzie także za szkody, które zatrudniony pracownik może wyrządzić osobie trzeciej czy też samemu pracodawcy.

Agencja pracy tymczasowej

Agencja pracy tymczasowej (APT) to drugi popularny rodzaj agencji zatrudnienia, wykonujący funkcje określone w Art. 18. Ust. 1 pkt 4) Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podobnie jak APP działalność ta wymaga wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Podstawową działalnością APT jest zatrudnianie pracowników tymczasowych i kierowanie ich do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika. Co istotne, delegowani pracownicy nie mogą wykonywać pewnych określonych ustawowo prac.

APT łączy z kontrahentem umowa dotycząca udostępniania pracowników. Formalnym podmiotem zatrudniającym pracowników pozostaje jednak APT i jako taka jest odpowiedzialna na szkody wyrządzone przez osobę zatrudnioną.

Podczas konstrukcji zakresu ubezpieczenia OC agencji pracy bierzemy m.in. pod uwagę rodzaj obsługiwanych przez daną agencję branż, rodzaj wykonywanej pracy przez delegowanych pracowników, fakt powierzania pracownikom mienia osób trzecich, formę ich zatrudnienia oraz pod czyim nadzorem/ kierownictwem wykonują pracę.

Wszystkie omawiane powyżej kwestie mają bardzo duży wpływ na opracowywany przez nas zakres polisy, w której włączamy (w przypadku takiej konieczności) klauzulę OC w mieniu powierzonym lub klauzulę OC pracodawcy.

Jeszcze kilka lat temu rynek ubezpieczeniowy nie był bogaty w oferty na ubezpieczenie agencji pracy z szerokim zakresem ubezpieczenia. Niewielu Ubezpieczycieli było zainteresowanych złożeniem oferty w zakresie ubezpieczenia OC agencji pośrednictwa pracy. Ubezpieczyciele obawiali się dużej szkodowości z polis.

Zauważamy jednak, iż coraz chętniej Ubezpieczyciele przedstawiają oferty dla tej branży, co wpływa na to, iż uzyskiwane przez nas oferty są bardzo ciekawe jakościowo jak i cenowo.

Zapraszamy Państwa do kontaktu w celu nawiązania współpracy oraz uzyskania od nas ofert na ubezpieczenie OC agencji pracy.

Nadmieniamy, iż polecanym produktem dla agencji pośrednictwa pracy delegującej pracowników za granicę jest oczywiście ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą (ubezpieczenia osobowe). Ubezpieczenia te zapewniają dodatkową opiekę zdrowotną, uzupełniając tą potwierdzoną kartę EKUZ – publiczną opiekę zdrowotną.
Ubezpieczenia osobowe i grupowe

Serdecznie zapraszamy do kontaktu 

Przygotujemy dla Państwa ofertę ubezpieczenia. 
Skontaktuj się
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram