Ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej

Ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej
Posiadamy doświadczenie w obsłudze zarówno ubezpieczeniowej jak i w obsłudze procesów likwidacji szkód z umów ubezpieczenia wspólnoty mieszkaniowej. Od lat uczestniczymy w zawieraniu umów ubezpieczenia dla pojedynczych wspólnot mieszkaniowych jak i dla grupy wspólnot mieszkaniowych obsługiwanych przez jednego Zarządcę. W oparciu o doświadczenie w obsłudze szkód ustalamy z Ubezpieczycielami warunki ubezpieczenia dostosowane do potrzeb każdej wspólnoty mieszkaniowej. Zdajemy sobie sprawę jak ważne są dodatkowe klauzule i warunki zawarte w polisach ubezpieczenia wspólnoty, które to często decydują o wypłacie odszkodowania. Działając jako broker ubezpieczeniowy mamy dostęp do szerokiej gamy ofert różnych Ubezpieczycieli działających w obszarze ubezpieczenia wspólnoty mieszkaniowej.
Ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej
Ubezpieczenie majątku członków wspólnoty mieszkaniowej
Ubezpieczenie OC wspólnoty mieszkaniowej
Ubezpieczenie OC zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej

Od lat właściciele lokali mieszkalnych/ użytkowych „zrzeszają się” w jednej nieruchomości dla celów załatwienia wspólnego interesu. W przypadku nowych nieruchomości ta forma zastępuje formę spółdzielni mieszkaniowych.
Za tym trendem podążają również Ubezpieczyciele, którzy na wniosek pośredników ubezpieczeniowych ustalają zapisy ubezpieczenia mienia dostosowane do charakteru nieruchomości jaką posiada wspólnota mieszkaniowa oraz konstruują zakres wymagany do ubezpieczenia wspólnoty mieszkaniowej.

W naszej ocenie najlepszą formą zabezpieczenia mienia wspólnoty jest zawarcie umowy ubezpieczenia majątku wspólnoty mieszkaniowej na bazie formuły all risks, czyli od wszystkich ryzyk. Taki zakres ubezpieczenia gwarantuje ochronę ubezpieczeniową wspólnoty mieszkaniowej na okoliczność takich zdarzeń losowych jak: pożar, wybuch, deszcz nawalny, huragan, ale również od innych na przykład uderzenie pojazdem w ubezpieczone mienie.

Zakres ubezpieczenia powinien być rozszerzony o szereg warunków dodatkowych gwarantujących likwidację szkód w majątku wspólnoty mieszkaniowej na przykład wskutek wyładowań atmosferycznych, przepięć niezwiązanych z wyładowaniem atmosferycznym lub zalań nie związanych z szkodami wodociągowymi. Umowa ubezpieczenia wspólnoty mieszkaniowej powinien pokrywać również dodatkowe koszty pojawiające się przy okazji wystąpienia szkód. Do takich kosztów należy zaliczyć: koszty poszukiwania przyczyny szkody, w tym miejsca wycieku, koszty wynagrodzenia rzeczoznawców lub koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.

Istotną kwestią jest również odpowiednie zgłoszenie majątku do ubezpieczenia wspólnoty mieszkaniowej i uwzględnienie wszelkich elementów majątku posiadanego przez wspólnotę mieszkaniową.

O czym należy pamiętać przy zgłaszaniu do ubezpieczenia składników majątku wspólnoty mieszkaniowej?

Budynki, budowle, obiekty małej architektury

Najważniejszym składnikiem majątku wspólnoty mieszkaniowej jest oczywiście budynek mieszkalny. Warto jest zadbać o prawidłowe opisanie budynku zgłaszanego do ubezpieczenia, wskazanie czy posiada on również w bryle lokale użytkowe, windy, pomieszczenia gospodarcze, halę garażową.

Do majątku wspólnoty należą również elementy infrastruktury wokół budynku takiej jak na przykład: ogrodzenie, bramy, furtki, śmietniki, małe placyki zabaw. Są to budowle i obiekty małej architektury.

Maszyny, urządzenia

Ze składników majątku wspólnoty mieszkaniowej warto wyodrębnić wszelkie maszyny i urządzenia, na przykład: rozdzielnie, piece grzewcze, kamery.

W związku ze stale rosnącymi cenami nieruchomości przy rokrocznym odnowieniu umów ubezpieczenia wspólnoty mieszkaniowej warto przeanalizować wysokość sum ubezpieczenia majątku. Najlepiej je aktualizować do poziomu cen odtworzenia.

Jakie szkody najczęściej spotyka się we wspólnotach mieszkaniowych?

Do najczęstszych szkód należą przede wszystkich szkody zalaniowe. Przyczynami szkód w majątku wspólnoty i członków wspólnoty są szkody będące następstwem deszczu, ale również awarii wodno-kanalizacyjnych. Kolejnym przykładem szkód są szkody przepięciowe powstałe w zastępstwie wyładowań atmosferycznych lub niezachowania parametrów prądu.

Zdarzają się również szkody będące następstwem deszczu nawalnego i silnego wiatru. Wtedy nie tylko dochodzi do zalania na przykład z dachu, ale również do obsunięć się ziemi, skarp w następstwie silnych opadów deszczu. Nieruchomości położone na terenach zalewowych narażone są również na szkody w następstwie powodzi.

Ubezpieczenie majątku członków wspólnoty mieszkaniowej

Dodatkowo nasze biuro opracowuje specjalne programy na ubezpieczenie majątku samych członków wspólnoty (mienia stanowiącego wyposażenie, nakłady w mieszkaniu/ lokalu), czyli nie należącego do części wspólnych. Programy takie zakładają specjalne zniżki w składkach dla członków wspólnoty. Ubezpieczenie majątku członków wspólnoty stanowi uzupełnienie do ubezpieczenia majątku wspólnoty mieszkaniowej.

Ubezpieczenie OC wspólnoty mieszkaniowej

Wspólnota mieszkaniowa ponosi również odpowiedzialności cywilną za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem nieruchomości, dlatego też ubezpieczenie budynków należy zawsze uzupełnić ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Odpowiednie zapisy ubezpieczenia OC wspólnoty powinny pokrywać ewentualne odszkodowania za szkody doznane przez osoby trzecie.

Ten element polisy dla wspólnoty mieszkaniowej jest również bardzo ważny, bowiem posiadaczem budynku jest właśnie wspólnota mieszkaniowa i to ona ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z jej posiadaniem i użytkowaniem. To wspólnota mieszkaniowa ponosi na przykład odpowiedzialność bezpośrednią za szkody powstałe wskutek nieodśnieżenia chodnika lub braku konserwacji elementów infrastruktury.

Dodatkowo dbamy zawsze o to, aby polisa OC wspólnoty mieszkaniowej pokrywała również szkody wyrządzone poszczególnym członkom wspólnoty z winy wspólnoty.

Przykładem takich szkód jest zalanie mieszkania i jego elementów ruchomych członka wspólnoty w następstwie awarii instalacji należącej do części wspólnej nieruchomości.

Ubezpieczenie OC zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Spośród mieszkańców, czyli członków wspólnoty powołuje się zarząd wspólnoty, który ją reprezentuje na zewnątrz i/lub też w kontaktach z zarządcą nieruchomości. Podejmując określone decyzje również zarząd ponosi odpowiedzialność za swoje decyzje. Warto zatem polisę ubezpieczenia OC wspólnoty mieszkaniowej uzupełnić o specjalne klauzule dodatkowe włączające ubezpieczenie OC zarządu wspólnoty. Należy podkreślić, iż zarząd wspólnoty jest osobnym podmiotem, niezależnym od zarządcy nieruchomości. Bardzo często to zarząd wspólnoty kontroluje również działania zarządcy wspólnoty mieszkaniowej.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu 

Zapraszamy Państwa do kontaktu w celu uzyskania oferty ubezpieczenia i nawiązania współpracy. Poznaj z nami cenę za ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej.
Skontaktuj się
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram