Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej, OC dla firmy jednoosobowej

Specjalizujemy się w ocenie ryzyka i przygotowaniu odpowiedniego zakresu ubezpieczenia OC działalności gospodarczej (OC dla firmy) dla firm z różnych branż. Działając jako broker ubezpieczeniowy mamy dostęp do ofert wszystkich Ubezpieczycieli działających na rynku. Dużą wagę przykładamy do skutecznych negocjacji cenowych z Ubezpieczycielami, opracowaniu dla Klienta raportu z przeprowadzonych ofert oraz rekomendacji najlepszej z nich.
Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt
Każdą współpracę z Klientem poszukującym ubezpieczenia OC przedsiębiorstwa rozpoczynamy szczegółową analizą potrzeb, rozpoznaniem specyfiki działalności Klienta oraz budową ewentualnych scenariuszy szkodowych. Do tego dostosowujemy zakres ubezpieczenia OC i przeprowadzamy z Ubezpieczycielami proces ofertowania mający na celu uzyskanie dla Klientów najlepiej dopasowanych warunków ubezpieczenia, w tym cenowych.

Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej

Zadaniem umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie OC działalności gospodarczej) jest pokrycie roszczeń osób trzecich kierowanych do firm w związku z wyrządzonymi im szkodami będącymi następstwem prowadzonej działalności gospodarczej. Dostępne na rynku rozwiązania u Ubezpieczycieli pozwalają na zawarcie polisy OC o różnej konstrukcji.

Podstawowy zakres ubezpieczenia OC działalności gospodarczej można rozszerzyć o dodatkowe klauzule.

Ubezpieczenie OC dla firm – klauzule dodatkowe

Katalog klauzul w tej grupie umów ubezpieczenia OC dla firm jest dosyć szeroki, a konstruując ubezpieczenie OC działalności gospodarczej dla danego Klienta należy o nich pamiętać. Często to specyfika danej branży decyduje który rodzaj klauzuli dodatkowej należy uwzględnić. Na przykład przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników powinny pamiętać o dodatkowej klauzuli OC pracodawcy za wypadki przy pracy.

Dla najemcy powierzchni biurowej lub magazynowej bardzo istotna jest dodatkowa klauzula OC najemcy nieruchomości. Obejmuje ona swoim zakresem szkody wyrządzone z winy najemcy właścicielowi powierzchni.

Ubezpieczenie OC dla firm – ubezpieczenie OC przechowawcy

Bardzo duży zainteresowaniem wśród przedsiębiorców cieszą się umowy ubezpieczenia OC przechowawcy. Produkt ten polecany jest przede wszystkim dla firm przyjmujących w pieczę mienie osób trzecich (w głównej mierze właścicielom magazynów). Zgodnie z przepisami prawa takie firmy zawierając umowę przechowania ponoszą odpowiedzialność za szkodę w przechowywanym mieniu, np. towarze. Zawarciem polisy OC dla firmy – OC przechowawcy mienia zainteresowane są dwie strony – zarówno przechowawca jak i podmiot powierzający na przechowanie swoje mienie.

Jaki jest koszt ubezpieczenia OC przechowawcy?

Wysokość składki zależy od wielu czynników, jednak śmiało można stwierdzić, iż ze względu na szeroką odpowiedzialność Ubezpieczycieli w tej polisie jej koszt jest wyższy aniżeli polisy OC z zakresem podstawowym.

A czy Ubezpieczyciele chętnie oferują ubezpieczenie OC przechowawcy?

To zależy od różnych czynników, Ubezpieczyciele przed przedstawieniem oferty ubezpieczenia OC analizują rodzaj przechowywanego mienia przede wszystkim pod kątem narażenia jego na ryzyko pożaru, sposób jego przechowywania, analizie poddawane są również budynki w jakich przechowywane ma być mienie. To ostatnie ma miejsce w szczególności w przypadku wysokich sum gwarancyjnych. Na rynku jest wybrana grupa Ubezpieczycieli, która oferuje polisy OC przechowawcy.

Ubezpieczenie OC działalności dla producenta

Dla przedsiębiorstwa wprowadzającego produkt do obrotu (również sprzedawcy) niezbędne jest ubezpieczenie OC za produkt. W dobie epidemii dla niektórych przedsiębiorców, na przykład, z branży spożywczej istotne staje się dodatkowo ubezpieczenie OC w związku z przeniesieniem chorób zakaźnych. Ubezpieczenie OC za produkt obejmuje szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecich w związku z wadliwością produktu. Przykładem tego typu szkód osobowych są zatrucia czy skaleczenia.

Jeśli ubezpieczeniem chcielibyśmy objąć również szkody niemajątkowe to należałoby uzupełnić polisę OC o tzw. czyste straty finansowe jakie może wyrządzić produkt. Wtedy to ubezpieczeniem obejmujemy na przykład koszty demontażu wadliwych produktów i zastąpienia ich produktem bez wad.

Polisa OC pod kontrakt

Istnieje również możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia OC pod kontrakt, dla dedykowanego Klienta. Wtedy taka polisa uwzględnia wymogi danego Zleceniodawcy a suma gwarancyjna jest dedykowana tylko na szkody wyrządzone w związku z realizacją danego kontraktu.

Polisy OC pod kontrakt są w głównej mierze zawierane w związku z wymogami narzuconymi w kontrakcie. Występują one w różnych branżach.

Umowy ubezpieczenia OC działalności - przykłady szkód

Poniżej przedstawiamy przykłady szkód z polis ubezpieczenia OC, które można mnożyć, a które należy brać pod uwagę podczas opracowywania zakresu ubezpieczenia OC działalności:
Polisy OC pod kontrakt są w głównej mierze zawierane w związku z wymogami narzuconymi w kontrakcie. Występują one w różnych branżach.
Właściciel budynku biurowego może wyrządzić szkody zalaniowe swoim najemcom na skutek awarii instalacji wodociągowej,
Właściciel firmy budowlanej może wyrządzić szkodę zarówno np. przechodniowi (upadek materiału budowlanego pochodzącego z inwestycji) jak i szkody w remontowanym obiekcie będące następstwem nienależytego wykonania usługi,
Właściciel firmy przewozowej może wyrządzić szkodę w przewożonym towarze np. w wyniku pożaru pochodzącego z naczepy,
Firma zajmująca się obsługą magazynową i przechowywaniem towarów może wyrządzić szkodę w mieniu powierzonym np. uszkodzić mienie w trakcie czynności ładunkowych. Takie szkody zdarzają się bardzo często.
Wśród naszych Klientów znajdują się również podmioty z trudnych branż, dla których zdobycie oferty ubezpieczenia OC działalności gospodarczej wiąże się z długimi rozmowami i negocjacjami z Ubezpieczycielami. Jeśli Państwa firma ma problem ze zdobyciem odpowiedniego ubezpieczenia to również chętnie pomożemy.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram