Ubezpieczenie OCS i OCP, ubezpieczenie OC przewoźnika umownego

Ubezpieczenie ocs oraz ocp przewoźnika

Argument za polisą OC przewoźnika umownego do polisy OCS

Dowiedz się więcej
Często dopiero w momencie szkody zaczynamy analizować dokładnie zapisy umowy ubezpieczenia, niestety w niektórych sytuacjach jest to już za późno. Brak ujęcia wszystkich istotnych postanowień może skutkować odmową wypłaty odszkodowania. Aby zapobiec takiej sytuacji rekomendujemy dokładne przyjrzenie się warunkom umowy OCP, OCS lub OC przewoźnika umownego przed jej podpisaniem. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług doradztwa i negocjacji umów z Ubezpieczycielami.

Posiadamy specjalną ofertę na ubezpieczenie OC przewoźnika umownego, również dla firm rozpoczynających działalność. Oferta ta uwzględnia szereg dodatkowych klauzul, które są dedykowane tego typu polisom, ale również wyróżnia się bardzo korzystną ceną.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika (OCP)
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej przewoźnika (OCZ)
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora (OCS)
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika umownego (OC przewoźnika umownego)
Działając jako niezależny pośrednik ubezpieczeniowy, broker ubezpieczeniowy, mamy dostęp do szerokiej gamy ofert Ubezpieczycieli. Posiadając ponad 15-letnie doświadczenie w obsłudze podmiotów z branży przewozowej dokładnie znamy specyfikę oferowanych produktów przez zakłady ubezpieczeń. Naszym Klientom oferujemy kompleksową obsługę ubezpieczeniową, od zbadania potrzeb do ustalenia i wynegocjowania odpowiednich dla danego Klienta warunków ubezpieczenia. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Klient uzyskuje od nas raport z zebranych ofert wraz z rekomendacją najlepszej z nich. Po zawarciu umowy ubezpieczenia aktywnie pomagamy Klientom i przeprowadzamy ich przez cały proces likwidacji szkód.

Ubezpieczenie OC przewoźnika (OCP)

Niektóre rodzaje umów ubezpieczenia OC przewidziane są dla określonej grupy przedsiębiorców, jakich jak np. przewoźnicy. Dla nich dedykowanym produktem jest polisa odpowiedzialności cywilnej przewoźnika (ubezpieczenie OCP), która pokrywa szkody w przewożonym ładunku. Zakres tej polisy należy dostosować do specyfiki prowadzonej działalności przez danego przewoźnika.

Na co w szczególności należy zwrócić uwagę przy zawieraniu polisy OC przewoźnika?

Rodzaj przewożonych ładunków

Bardzo istotną kwestią jaką należy wziąć pod uwagę są przewożone towary. Należy się upewnić, że wszystkie wożone towary zostały zadeklarowane do ubezpieczenia, nawet te które przewoźnik wozi sporadycznie. Często pomijanymi towarami nieuwzględnionymi w polisach OCP jest sprzęt elektroniczny, a właśnie kradzieże tego ładunku zdarzają się najczęściej.

Wysokość sumy gwarancyjnej w polisie OCP

Kolejnym ważnym zapisem w umowie ubezpieczenia OCP jest wysokość sumy gwarancyjnej. Jej wysokość powinna odpowiadać maksymalnej wartości przewożonego ładunku. Najlepiej, aby suma gwarancyjna była ustalona w polisie OCP na każde zdarzenia, tak, aby po wypłacie odszkodowania w trakcie okresu ubezpieczenia nie umniejszała się jej wysokość.

Klauzula dodatkowe do polisy OCP

Ubezpieczenie OCP oprócz szkód w towarze może zawierać szereg klauzul dodatkowych. Najistotniejszymi klauzulami są klauzule włączające ryzyko szkód na skutek rabunku i kradzieży podczas postoju.

Warto też włączyć do polisy OCP klauzule pokrywające dodatkowe koszty takie jak koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie czy koszty utylizacji mienia.

Ubezpieczenie OCP dla busów

W ostatnim czasie bardzo popularne stały się również przewozy towarów przy użyciu pojazdów ciężarowych pon. 3, 5 tony tzw. busów. Pomimo tego, iż firmy te nie mają wymogu posiadania licencji transportowej ponoszą one również odpowiedzialność za przewożony towar jak przewoźik i również powinny mieć polisę OCP. Zapisy umów ubezpieczenia OCP dla tych firm są nieco inne niż dla posiadaczy floty ciężkiej i należy je indywidualnie uzgodnić z Ubezpieczycielem.

Ubezpieczenie OC spedytora (OCS)

Dla firm spedycyjnych zajmujących się organizowaniem przemieszczania towaru na trasie od dostawcy od odbiorcy przeznaczona jest polisa odpowiedzialności cywilnej spedytora (polisa OCS). Firma taka przygotowuje m.in. ładunek do przewozu oraz niezbędne dokumenty transportowe, ubezpiecza ładunek, często zajmuje się jego pakowaniem, magazynowaniem oraz załatwia formalności celne.

Zakres czynności spedycyjnych jest znacznie szerszy aniżeli ten stricte związany z przewozem rzeczy czy pośrednictwem przy przewozie towaru. Firma spedycyjna wykonuje czynności spedycyjne na bazie zlecenia spedycyjnego. Umowa spedycji jest regulowana w kodeksie cywilnym. W kodeksie cywilnym uregulowana jest również odpowiedzialność cywilna spedytora. Dla tego typu firmy odpowiednia jest polisa OCS.

O czym należy pamiętać przy ustalaniu warunków ubezpieczenia OCS?

Czynności spedycyjne

Należy przeanalizować ze spedytorem jakie dokładnie czynności spedycyjne wykonuje i upewnić się, że zakres umowy OCS je obejmuje.

Zakres terytorialny usług spedycyjnych

Na rynku spotyka się wiele polisy OCS, które uwzględniają znacznie węższy zakres terytorialny świadczonych przez firmy spedycyjne usług. Polisy OCS nie posiadają rozszerzeń zakresu terytorialnego, co ma bardzo duży wpływ na prawidłową likwidację szkód.

Klauzule dodatkowe do polisy OCS

W naszej ocenie do najistotniejszych warunków dodatkowych należą klauzula czystych szkód finansowych, klauzula rażącego niedbalstwa oraz klauzula wydania towaru osobie nieuprawnionej.

Ubezpieczenie OC przewoźnika umownego

Czy polisa OCS jest wystarczająca dla przewoźnika umownego?

Dla firmy zajmującej się stricte pośrednictwem przy przewozie ubezpieczenie OCS może okazać się niewystarczające. Niestety w momencie gdy taka firma przyjmuje zlecenie transportowe, a nie posiada swojej floty pojazdów polisa OCS to za mało.

Nie gwarantuje ona wypłaty odszkodowania w przypadku uszkodzenia ładunku zleconego do przewozu. Ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania a firma spedycyjna w skrajnej sytuacji musi ponieść samodzielnie koszty naprawy szkody.

To właśnie w zależności od rodzaju zlecenia, czy jest to zlecenie spedycyjne czy przewozowe oraz od zakresu zleconych czynności należy odpowiedni dobór produktu – ubezpieczenie OC przewoźnika umownego lub ubezpieczenie OCS. W niektórych sytuacjach podmiot powinien wykupić obydwie polisy.

Celem ubezpieczenia OC przewoźnika umownego jest objęcie ochroną ubezpieczeniową spedytora występującego w roli przewoźnika. Wynika to przede wszystkim z tego, że odpowiedzialność przewoźnika umownego jest inna niż spedytora. Zlecenie przewozowe jest regulowane zapisami prawa przewozowego oraz konwencji CMR.

Należy wskazać, iż zapisy warunków polisy OC przewoźnika umownego są różne i należy je indywidualnie dodatkowo dostosować do potrzeb danego spedytora – przewoźnika umownego. Dlatego też przy jej zawieraniu bardzo ważne jest odpowiednie doradztwo pośrednika ubezpieczeniowego.

Na co zwrócić uwagę przy zawieraniu polisy OC przewoźnika umownego?

Ubezpieczenie OC przewoźnika umownego powinno przede wszystkim obejmować ochroną ubezpieczeniową szkody w ładunku przewożonym przez podwykonawców przewoźnika umownego, dodatkowo powinno zostać indywidualnie dostosowane do potrzeb danego przewoźnika umownego, do rodzaju przewożonych ładunków czy krajów przewozu. Analizując treść warunków umowy ubezpieczenia OC przewoźnika umownego należy również sprawdzić jakie wymagania i obowiązki weryfikacyjne nakłada na samego przewoźnika umownego zakład ubezpieczeń. Upewnić się, że dany przewoźnik umowny jest w stanie te wymagania spełnić.

Ubezpieczyciele w warunkach polis wymagają od przewoźników umownych często bardzo szczegółowej weryfikacji swoich podwykonawców oraz ich polis. Wymagają również specjalnego udokumentowania zleceń spedycyjnych/ przewozowych. Brak spełnienia tych wymogów jest równoznaczny z brakiem odpowiedzialności z polisy OC przewoźnika umownego.

O tych i innych niuansach przy zawieraniu umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej powinien właśnie pamiętać broker ubezpieczeniowy, jego rolą jest dopasowanie odpowiedniego rodzaju ubezpieczenia do specyfiki danego Klienta.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram