Ubezpieczenie dla firm, ubezpieczenie majątku firmy

Ubezpieczenie dla firm oraz ubezpieczenie majątku firmy
Ubezpieczenie majątku należy do jednych z kluczowych elementów ochrony ubezpieczeniowej przedsiębiorstw i stanowi podstawowe zabezpieczenie firmy na okoliczność wystąpienia zdarzeń losowych.
Ubezpieczenie majątku od wszystkich ryzyk
Ubezpieczenie majątku od ognia i innych zdarzeń losowych,
Ubezpieczenie majątku od kradzieży z włamaniem
Ubezpieczenie utraty zysku w następstwie szkody w majątku firmy
Od wielu lat doradzamy właścicielom majątku i zarządom spółek jak prawidłowo ubezpieczyć posiadany majątek. Działając jako broker ubezpieczeniowy mamy dostęp do szerokiej gamy ofert różnych Ubezpieczycieli w zakresie ubezpieczenia majątku. Dbamy o to, aby nie tylko zakres ubezpieczenia majątku był dostosowany do potrzeb danego Klienta, ale również aby wynegocjowane warunki cenowe były konkurencyjne. Doskonale znamy zapisy ogólnych warunków ubezpieczeń majątkowych stosowanych przez poszczególnych Ubezpieczycieli, co pozwala na dostosowanie ofert ubezpieczenia firmy do specyfiki danego przedsiębiorstwa i odpowiednią rekomendację oferty danego Ubezpieczyciela. Nasza rekomendacja zawsze jest poparta odpowiednimi argumentami.

W swoim portfelu posiadamy Klientów z różnych branż, dla których ubezpieczenie firmy, w tym budynków, budowli, hal, maszyn, towaru, środków obrotowych jest bardzo istotne. Dla niektórych branż takich jak: branża odpadów, magazynowa lub producentów mebli czy producentów zniczy uzyskanie ofert ubezpieczeń majątkowych jest nieco trudniejsze i wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej przede wszystkim w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Posiadając taką wiedzę oraz doświadczenie w obsłudze klientów z tych branż uzyskujemy oferty ubezpieczenia satysfakcjonujące naszych Klientów.

Jakie mienie należy zgłosić do ubezpieczenia firmy?

Budynki wykorzystywane do prowadzenia działalności
Urządzenia techniczne, maszyny, aparaty i narzędzia, wyposażenie pomieszczeń firmowych.
Towary, surowce, półprodukty, wyroby gotowe lub w toku produkcji, opakowania, części zapasowe do maszyn i urządzeń oraz inne środki obrotowe.
Budynki wykorzystywane do prowadzenia działalności
Rzeczy osób trzecich, które firma przyjęła, aby je np. naprawić, wyremontować, przerobić, wyczyścić, przechować lub sprzedać.
Gotówka, czeki, weksle i inne wartości pieniężne.
Przedmioty, które należą do pracowników i zwyczajowo znajdują się w miejscu pracy, np. odzież, obuwie (nie wartości pieniężne).
Nakłady adaptacyjne, są to nakłady poczynione w obcych budynkach, np.. najmowanych i do nich można zaliczyć: koszty położenia glazury, ustawienia ścianek działowych, montażu instalacji alarmowych,
Przedmioty niskocenne, czyli wyposażenie, które ze względu na swoją wartość znajduje się poza ewidencją środków trwałych

Ubezpieczenie majątkowe

Co dodatkowo może pokryć odszkodowanie?

Umowy ubezpieczenia majątku firmy można i należy rozszerzać o dodatkowe klauzule, które na przykład pokrywają dodatkowe koszty jakie występują w momencie powstania szkody. Są to m.in. koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie czy koszty pracy w nadgodzinach. W obecnych czasach, przy brakach materiałowych, bardzo istotna jest dodatkowa klauzula zwiększonych kosztów działalności po wystąpieniu szkody. Pokrywa ona koszty wynajmu pomieszczeń zastępczych lub maszyn i urządzeń do czasu naprawy szkody w majątku. Podczas aktywnego uczestnictwa w likwidacji szkód z umów ubezpieczenia majątku zauważamy, iż poniesione dodatkowe koszty w następstwie wystąpienia szkody stanowią duży udział wydatków obok kosztów odtworzenia, naprawy szkody.

Jak ustalić sumę ubezpieczenia majątku?

Przy ubezpieczeniu majątku firmy zwracamy też uwagę na analizę wysokości sum ubezpieczenia poszczególnych składników ubezpieczanego majątku. Ustalenie ich na odpowiednim poziomie, adekwatnym do kosztów ich odtworzenia, ma bardzo duże znaczenie w momencie likwidacji szkody. Ustalając sumy ubezpieczenia budynków i budowli należy wziąć pod uwagę rosnące koszty materiałów budowalnych oraz robocizny. Często ustalone w księgach rachunkowych wartości początkowe mienia są w chwili obecnej nieadekwatne, zbyt niskie, do faktycznych kosztów odtworzenia majątku po szkodzie. Stąd rekomendujemy ustalanie sum ubezpieczenia składników majątku (w szczególności budynków i budowli) według wartości odtworzeniowej a nie księgowej brutto. Posiadając bazy cen odtworzenia metra kwadratowego powierzchni budynków pomagamy Klientom w ustaleniu szacunkowych kosztów odtworzenia budynków do celów ustalenia ich sum ubezpieczenia.

Ubezpieczenie majątku firmy

O czym należy w szczególności pamiętać przy ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem?

W momencie decyzji o ubezpieczeniu majątku od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu istotną kwestią jest ocena czy zabezpieczenia przeciwkradzieżowe obiektu spełniają określone przez Ubezpieczycieli w ogólnych warunkach ubezpieczenia wymogi. Brak spełnienia wymogów często wiąże się z odmową wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń.

Ubezpieczenie utraty zysku

Rekomendowanym uzupełnieniem ubezpieczenia majątku jest również ubezpieczenie utraty zysku przedsiębiorstwa w wyniku powstałej szkody w majątku. Ma ono na celu pokrycie szkody niemajątkowej. Pozwala również pokryć dodatkowe koszty, które należy z ponieść, aby nie wystąpił spadek obrotu lub był on jak najmniejszy – np. z powodu uszkodzenia maszyn w wyniku pożaru czy zalania.

Czy ubezpieczany zysk jest tożsamy z zyskiem netto danego przedsiębiorstwa?

Nie i nie należy go mylić. Zwyczajowo ubezpieczany zysk obejmuje utracony zysk operacyjny oraz pokrywa koszty stałe działalności, które należy ponosić po szkodzie w mieniu, pomimo często spadku przychodu.

O czym należy pamiętać przy wyliczeniu sumy ubezpieczenia zysku?

Również w przypadku umowy ubezpieczenia utraty zysku ważnym elementem jest odpowiednio ustalona wysokość sumy ubezpieczenia zysku brutto. Ze względu na to, iż wylicza się ją w oparciu o dane historyczne (ostatni zamknięty rok obrachunkowy) to powinna ona uwzględniać tendencje wzrostowe w zakresie uzyskiwanych przychodów operacyjnych oraz wzrostu kosztów stałych działalności. Ponadto zysk brutto powinien uwzględniać długość maksymalnego okresu odszkodowawczego, czyli czasu jaki jest niezbędny do odtworzenia majątku po szkodzie (zakładając szkodę całkowitą).

Ubezpieczenie utraty zysku przy ubezpieczeniu budynków handlowo – usługowych przyjmuje nieco inną konstrukcję i w głównej mierze obejmuje ubezpieczeniem utracone wpływy z czynszu najmu.

Na te i inne niuanse zwracamy uwagę podczas obsługi naszych Klientów w ramach świadczonego doradztwa ubezpieczeniowego.

Dodatkowo należy wskazać, iż zapisy i warunki danych umów ubezpieczenia majątku i ubezpieczenia utraty zysku różnią się w zależności od ogólnych warunków ubezpieczenia danego zakładu ubezpieczeń i to właśnie rolą brokera ubezpieczeniowego jest ich porównanie i ocenienie które z nich są najbardziej korzystne dla danego Klienta.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu 

Zapraszamy Państwa do kontaktu w celu nawiązania współpracy oraz uzyskania od nas ofert na ubezpieczenie majątku oraz rekomendacji najlepszej z nich.
Skontaktuj się
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram