Ubezpieczenie budynku usługowego i galerii handlowej

Ubezpieczenie budynku usługowego
Nasze wieloletnie doświadczenie w obsłudze ubezpieczeniowej budynków usługowych pozwala na uzyskiwanie od zakładów ubezpieczeń ofert ubezpieczenia odpowiadających potrzebom ich właścicieli. Opracowywane przez nas zapisy przyszłych polis budynków są w najmniejszych szczegółach dopracowane tak, aby ewentualnie pojawiające się szkody były sprawnie zlikwidowane przez Ubezpieczycieli (oczywiście z naszą aktywną pomocą). Do tego skuteczność prowadzonych przez nas negocjacji z Ubezpieczycielami pozwala na uzyskanie najkorzystniejszych cenowo ofert ubezpieczenia budynków usługowych.
Ubezpieczenie nieruchomości biurowych
Ubezpieczenia biura
Ubezpieczenie galerii handlowej
Ubezpieczenie lokalu handlowego
Ubezpieczenie lokalu użytkowego
Działając jako broker ubezpieczeniowy mamy dostęp do ofert wszystkich Ubezpieczycieli działających na rynku. Dokładnie wiemy, który Ubezpieczyciel specjalizuje się w ubezpieczeniu budynków komercyjnych. Niektóre zakłady ubezpieczeń mają nawet specjalne produkty (zapisy OWU) dostosowane do specyfiki budynków usługowych lub handlowych.

Podejmując z naszą Kancelarią współpracę nasi Zleceniodawcy mogą liczyć na gruntową ocenę ryzyka, opracowanie programu ubezpieczeniowego, analizę dostępnych dla nich rozwiązań ubezpieczeniowych, rekomendację najlepszej oferty oraz aktywną pomoc w procesie likwidacji szkód.

Ubezpieczenie budynku usługowego

Przeznaczenie budynków usługowych może mieć różny charakter. Właściciel budynku usługowego może całą jego powierzchnię przeznaczyć na wynajem podmiotom trzecim pod działalność biurową, usługową lub handlową.

Do przygotowania oferty ubezpieczenia budynków biurowych, ubezpieczeniu budynków usługowych, lokali użytkowych lub lokali biurowych bierzemy przede wszystkim pod uwagę następujące czynniki: sposób ich użytkowania, dokładny rodzaj prowadzonych w nich działalności przez najemców, rodzaj mienia znajdującego się w budynku, konstrukcję budynków, zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe budynku i lokali. Szczegółowo analizujemy zapisy instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, z której czerpiemy gro informacji o budynku. Weryfikujemy również z Klientem aktualność posiadanych protokołów przeglądu budynku, instalacji i jego urządzeń. Każde urządzenie budynku powinno mieć przeprowadzony przegląd zgodnie z jego dokumentacją techniczno-ruchową. Jest to bardzo istotne, bowiem brak aktualnych przeglądów może zdecydować o braku wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela.

Dla właścicieli budynków kluczowe jest ubezpieczenie majątku przedsiębiorstw oraz ubezpieczenie utraty zysku lub ubezpieczenie utraconych wpływów z czynszu.

Ubezpieczenie budynku usługowego powinno być wzbogacone o szereg dodatkowych klauzul dostosowanych do specyfiki wykorzystania danych obiektów. W naszej ocenie najlepszą formą ubezpieczenia budynku usługowego oraz posiadanego w nim mienia jest zawarcie umowy ubezpieczenie mienia na bazie formuły all risks, czyli od wszystkich ryzyk. Taki zakres ubezpieczenia gwarantuje ochronę ubezpieczeniową na okoliczność takich zdarzeń losowych jak: pożar, wybuch, deszcz nawalny, huragan, awarie wodno-kanalizacyjne, ale również od innych na przykład uderzenie pojazdem/ wózkiem widłowym w ubezpieczone mienie. Zakres ubezpieczenia budynku usługowego powinien być rozszerzony o szereg warunków dodatkowych gwarantujących likwidację szkód na przykład wskutek wyładowań atmosferycznych, przepięć niezwiązanych z wyładowaniem atmosferycznym czy zalań nie związanych z szkodami wodociągowymi.

Powinien pokrywać również dodatkowe koszty pojawiające się przy okazji wystąpienia szkód. Do takich kosztów należy zaliczyć: koszty poszukiwania przyczyny szkody, w tym miejsca wycieku, koszty wynagrodzenia rzeczoznawców lub koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.

Klauzule przewidujące specjalne warunki dotyczące sprawnej likwidacji szkody również mają w tym wypadku duże znaczenie.

Ubezpieczenie dla właścicieli lokali noclegowych wynajmu krótkoterminowego

W tej branży szkody potrafią pisać różne scenariusze. Zapewne zważywszy na fakt, iż użytkownikiem mienia są zmieniające się osoby trzecie. Najczęściej są to szkody nieznacznych rozmiarów, jednak o znacznej częstotliwości.

Dobra znajomość tej branży i duże doświadczenie szkodowe pozwala nam na umiejętne opracowanie programów ochrony ubezpieczeniowej dla właścicieli lokali noclegowych wynajmu krótkoterminowego dostosowane do ich potrzeb.

W programie ochrony ubezpieczeniowej nie może zabraknąć ubezpieczenia majątku, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka zalań, dewastacji czy kradzieży. Ubezpieczenie majątku warto uzupełnić ubezpieczeniem utraconych wpływów z czynszu powstałych na skutek szkody w mieniu.

Dodatkowo zawsze należy pamiętać o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. W przypadku wykorzystywania do tej działalności najmowanych lokali, do umowy ubezpieczenia OC dokupuje się klauzulę ubezpieczenia OC za szkody w najmowanym mieniu.

Ubezpieczenie nieruchomości biurowych

Dodatkowo w przypadku ubezpieczenia nowoczesnych, inteligentnych biurowców, które posiadają rozbudowane systemy automatycznej obsługi budynku (np. system BMS), w tym jego instalacji takich jak: wentylacji, oświetlenia należy szczegółowo przyjrzeć się ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego oraz oprogramowaniu systemów i instalacji budynku. O ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego i podejściu niektórych zakładów ubezpieczeń do tego można więcej przeczytać w dziale:
Aktualności
Konstruując program ubezpieczenia nieruchomości biurowych nie można również zapomnieć o analizie urządzeń i maszyn zainstalowanych w budynku oraz dopasowaniu do nich odpowiedniego zakresu ubezpieczenia, uwzględniającego ryzyko szkód elektrycznych i mechanicznych.

Przy ubezpieczeniu nieruchomości biurowych, w szczególności wysokich biurowców pamiętać należy o ryzyku wystąpienia przede wszystkim szkód osobowych z winy właściciela budynku. Należy zadbać o zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z odpowiednio wysoką sumą gwarancyjną.

Właścicielom nieruchomości biurowych na wynajem rekomendujemy również zapisanie w umowach najmu powierzchni biurowej wymogu posiadania polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej najemcy, która to pokrywa szkody w wyrządzonym budynku.

Ubezpieczenie galerii handlowej

Budynki usługowe mogą być również w całości wykorzystywane pod cele handlowe i usługowe. Wtedy mamy do czynienia z galeriami handlowymi. Czasami zdarza się, że na wyższych kondygnacjach budynku i w galeriach handlowych wyodrębnia się powierzchnię biurowe. Wtedy to budynek ma charakter mieszanego wynajmu.

W przypadku ubezpieczenia galerii handlowe oczywiście należy zadbać o analizę posiadanego mienia oraz odpowiednio opracować program ubezpieczenia budynku handlowego, maszyn, urządzeń (jak w przypadku ubezpieczenia biurowców), ale również bardzo istotnym elementem programu ubezpieczenia galerii handlowej jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie galerii handlowej musi uwzględniać szereg dodatkowych klauzul stanowiących zabezpieczenie roszczeń nie tylko od najemców galerii, ale również osób korzystających z przestrzeni zakupowej galerii. Ważnym jest również ustalenie odpowiedni wysokiej sumy gwarancyjnej, bowiem roszczenia ze szkód osobowych w przypadku dużych szkód potrafią być wysokie.

W związku z tym, iż najczęstszymi szkodami w galeriach handlowych są szkody w oszkleniu należy zadbać o ich odpowiednie ubezpieczenie. Kolejnym przykładem szkód są szkody przepięciowe.

Dlatego przy ubezpieczeniu galerii handlowej nie można zapomnieć o ubezpieczeniu szyb od stłuczenia oraz o szkodach będących następstwem szkód elektrycznych i szkód w wyniku wyładowań atmosferycznych.

Ubezpieczenie hotelu

Budynkiem usługowym o specjalnym przeznaczeniu jest budynek hotelowy. Przy opracowaniu programu ochrony ubezpieczeniowej takiego obiektu należy wziąć pod uwagę wszystkie kwestie opisane dla powyższej dla budynku usługowego, ale też uwzględnić również wszelkie inne usługi świadczone przez hotel niż usługa wynajmu miejsc noclegowych oraz posiadane do tego mienie. Należy te niuanse uwzględnić w ochronie ubezpieczeniowej mienia i ubezpieczeniu OC. Przykładowo do specyficznych dla usług hotelowych zapisów polisy należy ubezpieczenie mienia powierzonego przez gości hotelowych, OC za szkody wyrządzone na parkingu strzeżonym czy w szatni basenowej. Do tego należy uwzględnić szkody wyrządzone na basenie oraz następstwa ewentualnych zatruć pokarmowych po spożyciu posiłków w restauracji hotelowej.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu 

Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszym biurem celem uzyskania ofert ubezpieczenia i poznania ceny za ubezpieczenie budynku usługowego.
Skontaktuj się
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram