Ubezpieczenie majątku firmy, ubezpieczenie od utraty zysku

  • Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyka
  • Ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych,
  • Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem
  • Ubezpieczenie utraty zysku w następstwie szkody w mieniu

Od wielu lat doradzamy właścicielom majątku i zarządom spółek jak prawidłowo ubezpieczyć posiadane mienie. Działając jako broker ubezpieczeniowy mamy dostęp do szerokiej gamy ofert różnych Ubezpieczycieli. Dbamy o to, aby nie tylko zakres ubezpieczenia był dostosowany do potrzeb danego Klienta, ale również aby wynegocjowane warunki cenowe były konkurencyjne.

W swoim portfelu posiadamy Klientów z różnych branż, dla których ubezpieczenie budynków, budowli, hal, maszyn, towaru, środków obrotowych jest bardzo istotne. Dla niektórych branż takich jak: branża odpadów, magazynowa lub producentów mebli czy producentów zniczy uzyskanie ofert ubezpieczenia jest nieco trudniejsze i wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej przede wszystkim w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Posiadając taką wiedzę oraz doświadczenie w obsłudze klientów z tych branż uzyskujemy oferty ubezpieczenia satysfakcjonujące naszych Klientów.

Zapraszamy Państwa do kontaktu w celu nawiązania współpracy oraz uzyskania od nas ofert ubezpieczenia.

Ubezpieczenie przedsiębiorstwa

Prawie każde przedsiębiorstwo posiada majątek, który jest narzędziem służącym do wypracowywania przychodu firmy. Powstanie w nim szkody wiąże się nie tylko z koniecznością poniesienia nakładów na jego odtworzenie czy naprawę, ale również z utratą przychodu jaki generował.

Zawierając umowę ubezpieczenia mienia w zamian za opłatę składkę Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania, która to pokrywa koszty naprawy szkody. Wyróżniamy dwa najważniejsze rodzaje umów ubezpieczenia mienia od zdarzeń nagłych i nieprzewidzianych. Jest to umowa ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz umowa ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych lub ubezpieczenie od pożaru. Uzupełnieniem tych produktów jest umowa ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem.

Umowa ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych jest umową na bazie tzw. ryzyk nazwanych i obejmuje szkody w następstwie wymienionych w ogólnych warunkach ubezpieczenia ryzyk, najczęściej zalicza się do nich ryzyka pogodowe, ogień i awarie wodnokanalizacyjne. Natomiast umowa ubezpieczenia na bazie wszystkich ryzyk obejmuje ochroną ubezpieczeniową oprócz ryzyk nazwanych również inne zdarzenia niezdefiniowane w treści ogólnych warunków ubezpieczenia, a w związku z tym zakres ubezpieczenia tej umowy jest szerszy.

Umowy ubezpieczenia mienia można rozszerzać o dodatkowe klauzule, które na przykład pokrywają dodatkowe koszty jakie występują w momencie powstania szkody. Są to na przykład koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie czy koszty pracy w nadgodzinach.

Rekomendowanym uzupełnieniem ubezpieczenia mienia jest również ubezpieczenie utraty zysku przedsiębiorstwa w wyniku powstałej szkody w mieniu. Zwyczajowo taki zysk obejmuje utracony zysk operacyjny oraz pokrywa koszty stałe działalności, które należy ponosić pomimo faktu często spadku przychodu po szkodzie w mieniu.

Należy wskazać, iż zapisy i warunki danych umów ubezpieczenia mienia i utraty zysku różnią się w zależności od ogólnych warunków ubezpieczenia danego zakładu ubezpieczeń. I to właśnie rolą brokera ubezpieczeniowego jest ich porównanie i ocenienie które z nich są najbardziej korzystne dla danego Klienta.