Ubezpieczenie firmy, ubezpieczenie majątkowe

  • Ubezpieczenie majątku od wszystkich ryzyk
  • Ubezpieczenie majątku od ognia i innych zdarzeń losowych,
  • Ubezpieczenie majątku od kradzieży z włamaniem
  • Ubezpieczenie utraty zysku w następstwie szkody w majątku firmy

Ubezpieczenie majątku należy do jednych z kluczowych elementów ochrony ubezpieczeniowej przedsiębiorstw i stanowi podstawowe zabezpieczenie firmy na okoliczność wystąpienia zdarzeń losowych.

Od wielu lat doradzamy właścicielom majątku i zarządom spółek jak prawidłowo ubezpieczyć posiadany majątek. Działając jako broker ubezpieczeniowy mamy dostęp do szerokiej gamy ofert różnych Ubezpieczycieli w zakresie ubezpieczenia majątku. Dbamy o to, aby nie tylko zakres ubezpieczenia majątku był dostosowany do potrzeb danego Klienta, ale również aby wynegocjowane warunki cenowe były konkurencyjne. Doskonale znamy zapisy ogólnych warunków ubezpieczeń majątkowych stosowanych przez poszczególnych Ubezpieczycieli, co pozwala na dostosowanie ofert ubezpieczenia firmy do specyfiki danego przedsiębiorstwa i odpowiednią rekomendację oferty danego Ubezpieczyciela. Nasza rekomendacja zawsze jest poparta odpowiednimi argumentami.

W swoim portfelu posiadamy Klientów z różnych branż, dla których ubezpieczenie firmy, w tym budynków, budowli, hal, maszyn, towaru, środków obrotowych jest bardzo istotne. Dla niektórych branż takich jak: branża odpadów, magazynowa lub producentów mebli czy producentów zniczy uzyskanie ofert ubezpieczeń majątkowych jest nieco trudniejsze i wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej przede wszystkim w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Posiadając taką wiedzę oraz doświadczenie w obsłudze klientów z tych branż uzyskujemy oferty ubezpieczenia satysfakcjonujące naszych Klientów.

Zapraszamy Państwa do kontaktu w celu nawiązania współpracy oraz uzyskania od nas ofert na ubezpieczenie majątku oraz rekomendacji najlepszej z nich.

Ubezpieczenie firmy

Prawie każde przedsiębiorstwo posiada majątek, który jest narzędziem służącym do wypracowywania przychodu firmy. Powstanie w nim szkody wiąże się nie tylko z koniecznością poniesienia nakładów na jego odtworzenie czy naprawę, ale również z utratą przychodu jaki generował.

Zawierając umowę ubezpieczenia majątku w zamian za opłatę składkę Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania, która to pokrywa koszty naprawy szkody. Wyróżniamy dwa najważniejsze rodzaje umów ubezpieczenia majątku od zdarzeń nagłych i nieprzewidzianych. Jest to umowa ubezpieczenia majątku od wszystkich ryzyk oraz umowa ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych lub ubezpieczenie od pożaru. Uzupełnieniem tych produktów jest umowa ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem.

Umowa ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych jest umową na bazie tzw. ryzyk nazwanych i obejmuje szkody w następstwie wymienionych w ogólnych warunkach ubezpieczenia ryzyk, najczęściej zalicza się do nich ryzyka pogodowe, ogień i awarie wodnokanalizacyjne. Natomiast umowa ubezpieczenia na bazie wszystkich ryzyk obejmuje ochroną ubezpieczeniową oprócz ryzyk nazwanych również inne zdarzenia niezdefiniowane w treści ogólnych warunków ubezpieczenia, a w związku z tym zakres ubezpieczenia tej umowy jest szerszy.

Ubezpieczenie majątkowe

Umowy ubezpieczeń majątkowych można i należy rozszerzać o dodatkowe klauzule, które na przykład pokrywają dodatkowe koszty jakie występują w momencie powstania szkody. Są to m.in. koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie czy koszty pracy w nadgodzinach. W obecnych czasach, przy brakach materiałowych, bardzo istotna jest dodatkowa klauzula zwiększonych kosztów działalności po wystąpieniu szkody. Pokrywa ona koszty wynajmu pomieszczeń zastępczych lub maszyn i urządzeń do czasu naprawy szkody w majątku. Podczas aktywnego uczestnictwa w likwidacji szkód z umów ubezpieczenia majątku zauważamy, iż poniesione dodatkowe koszty w następstwie wystąpienia szkody stanowią duży udział wydatków obok kosztów odtworzenia, naprawy szkody.

Zwracamy też uwagę na analizę wysokości sum ubezpieczenia poszczególnych składników ubezpieczanego majątku. Ustalenie ich na odpowiednim poziomie adekwatnym do kosztów ich odtworzenia ma bardzo duże znaczenie w momencie likwidacji szkody. Ustalając sumy ubezpieczenia budynków i budowli należy wziąć pod uwagę rosnące koszty materiałów budowalnych oraz robocizny. Często ustalone w księgach rachunkowych wartości początkowe mienia są w chwili obecnej nieadekwatne, zbyt niskie, do faktycznych kosztów odtworzenia majątku po szkodzie. Stąd rekomendujemy ustalanie sum ubezpieczenia składników majątku (w szczególności budynków i budowli) według wartości odtworzeniowej a nie księgowej brutto.

Ubezpieczenie majątku firmy

W momencie decyzji o ubezpieczeniu majątku od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu istotną kwestią jest ocena czy zabezpieczenia przeciwkradzieżowe obiektu spełniają określone przez Ubezpieczycieli w ogólnych warunkach ubezpieczenia wymogi. Brak spełnienia wymogów często wiąże się z odmową wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń. Rekomendowanym uzupełnieniem ubezpieczenia majątku jest również ubezpieczenie utraty zysku przedsiębiorstwa w wyniku powstałej szkody w majątku. Zwyczajowo taki zysk obejmuje utracony zysk operacyjny oraz pokrywa koszty stałe działalności, które należy ponosić po szkodzie w mieniu, pomimo często spadku przychodu.

Również w przypadku umowy ubezpieczenia utraty zysku ważnym elementem jest odpowiednio ustalona wysokość sumy ubezpieczenia zysku brutto. Ze względu na to, iż wylicza się ją w oparciu o dane historyczne (ostatni zamknięty rok obrachunkowy) to powinna ona uwzględniać tendencje wzrostowe w zakresie uzyskiwanych przychodów operacyjnych oraz wzrostu kosztów stałych działalności. Ponadto zysk brutto powinien uwzględniać długość maksymalnego okresu odszkodowawczego, czyli czasu jaki jest niezbędny do odtworzenia majątku po szkodzie (zakładając szkodę całkowitą).

Na te i inne niuanse zwracamy uwagę podczas obsługi naszych Klientów w ramach świadczonego doradztwa ubezpieczeniowego.

Dodatkowo należy wskazać, iż zapisy i warunki danych umów ubezpieczenia majątku i utraty zysku różnią się w zależności od ogólnych warunków ubezpieczenia danego zakładu ubezpieczeń. I to właśnie rolą brokera ubezpieczeniowego jest ich porównanie i ocenienie które z nich są najbardziej korzystne dla danego Klienta.