Czy poszkodowany musi uczestniczyć w procesie dochodzenia roszczenia z polisy OC? Czy też może żądać naprawy szkody bezpośrednio od sprawcy?

Firma A dostarczyła Klientowi B lampy oświetleniowe. Lampy zostały zamontowane na nowej inwestycji na zewnętrznych ścianach budynku. Po dwóch miesiącach okazało się, że lampy są wadliwe i zaczynają rdzewieć.

Klient wystąpił do firmy A z reklamacją o wymianę lamp na niewadliwe. Firma A uznała reklamację i potwierdziła możliwość przekazania nowych lamp. Pozostała kwestia pokrycia kosztów demontażu lamp wadliwych na niewadliwe, które to zostały oszacowane na kwotę około 30 000 złotych. Firma A przekazała Klientowi polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, z której może dochodzić roszczeń od Ubezpieczyciela polegających na poniesieniu czystych strat finansowych (w tym kosztów demontażu wadliwych produktów).

Należy dodać, iż polisa Firmy A została rozszerzona o dodatkowe klauzule czystych strat finansowych powstałych wskutek wadliwości produktów. Co oznacza, że Klient może dochodzić z polisy OC roszczeń polegających na kosztach demontażu i ponownego montażu lamp.

Jak wiadomo Ubezpieczyciele w toku prowadzonej likwidacji szkody wymagają dostarczenia dodatkowej dokumentacji, weryfikują roszczenie czyli w tym przypadku wysokość kosztów demontażu i montażu lamp. Klient B nie chciał uczestniczyć w procesie likwidacji szkody, żądał pokrycia kosztów przez Firmę A lub też samodzielnej wymiany lamp.

Zważywszy jednak na fakt, iż Firma A zawarła właśnie na taką okoliczność umowę ubezpieczenia OC to dopóki nie zaspokoi ona samodzielnie roszczenia Klienta (co spowoduje jej wejście w prawa poszkodowanego) to Klient jest stroną i aby uzyskać odszkodowanie od Ubezpieczyciela powinien uczestniczyć w procesie likwidacji szkody z Ubezpieczycielem.

Należy dodać, iż przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkody ponosi ubezpieczający lub ubezpieczony (w omawianym przypadku – Firma A).

#ubezpieczenieOC

#polisaOC

#roszczeniezpolisyOC

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram