Dlaczego spedytor występujący w charakterze przewoźnika umownego powinien posiadać polisę OC przewoźnika umownego?

Argument ten napisał scenariusz szkodowy dotyczący wyłudzenia ładunku w transporcie. Kreatywność złodziei nie przestanie zadziwiać chyba nigdy.

Klient zlecił transport przewoźnikowi umownemu, który podzlecił wykonanie usługi przewoźnikowi drogowemu. Ów podwykonawca, podający się za profesjonalną firmę (z długoletnim doświadczeniem na rynku i zbudowaną historią na popularnych giełdach) wykonując transport „zniknął”, a wraz z nim dwa zestawy (ciągnik siodłowy z naczepą) załadowane panelami słonecznymi o wartości 1 mln złotych.

Roszczenie Klienta (zleceniodawcy) o naprawienie szkody zostało skierowane do przewoźnika umownego, który zlecił wykonanie transportu przewoźnikowi drogowemu.

Czy Ubezpieczyciel przewoźnika drogowego pokrył szkodę z polisy OCP (odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego)?

Niestety - Ubezpieczyciel przewoźnika drogowego odmówił wypłaty odszkodowania z polisy OCP powołując się na jej wyrządzenie z winy umyślnej. Wina umyślna jest wyłączona na bazie ogólnych warunków ubezpieczenia z ochrony ubezpieczeniowej.

Dlaczego Ubezpieczyciel uznał, że do szkody doszło wskutek działań umyślnych?

W toku przeprowadzonej procedury likwidacji szkody okazało się, że spółka przewoźnika drogowego została kilka dni wcześniej kupiona przez dwóch Słowaków, którzy podszywając się pod dotychczasowy zarząd i posługując się dokumentacją nabytej spółki wyprowadzili z terenu RP dwa pojazdy wraz z towarem. W związku z tym, że szkoda została wyrządzona z pełną świadomością przez zarząd spółki przewoźnika Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania Zleceniodawcy. W związku z tym zleceniodawca przekierował roszczenie do spedytora działającego w charakterze przewoźnika umownego (strony której zlecił pośrednictwo w przewozie).

Na taką właśnie okoliczność przewoźnik umowny powinien zawrzeć polisę OC przewoźnika umownego z klauzulą wydania towaru osobie nieuprawnionej. Klauzula wydania towaru osobie nieuprawnionej ma za zdaniem chronić przewoźnika umownego w momencie przekazania ładunku oszustowi. W klauzuli zawarte są wymogi w zakresie weryfikacji dokumentów, jakie musi spełnić podwykonawca lub odbiorca towaru.

W omawianej sytuacji ładunek został wyłudzony pomimo przeprowadzenia przez przewoźnika umownego pełnej procedury weryfikacyjnej swojego podwykonawcy.

#transport #oszustwo #przewoźnikumowny #OCprzewoźnikaumownego #polisaOCprzewoźnikaumownego #polisaOCP

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram