Czy nowe OWU sprzętu elektronicznego TUIR WARTA S.A. to początek zmian w podejściu Ubezpieczycieli do likwidacji szkód?

Jeśli chodzi o podejście do likwidacji szkód to niestety mamy w tym zakresie różne doświadczenie. Często zgłaszają się do nas nowi Klienci w trakcie toczących się u nich procesów likwidacji szkód. Zauważamy, iż procesy likwidacji szkód ciągną się długo, powodem są nie tylko braki kadrowe wśród rzeczoznawców u Ubezpieczycieli, ale również bardzo rozbudowany administracyjnie proces likwidacji szkód. Ubezpieczyciele nadal wymagają szczegółowych i dogłębnych analiz przyczyny szkody oraz dyskusji dotyczących zakresu uszkodzeń.  Nie biorą pod uwagę tego, iż skończyły się już czasy kiedy to serwisy bez pobierania dodatkowych opłat diagnozowały przyczynę szkody. Teraz każda diagnoza czy ekspertyza pociąga za sobą bardzo wysokie koszty. Nie tylko wpływa to na wzrost kosztów likwidacji szkody, ale również wydłuża cały proces likwidacji. Ponadto często obciąża to budżet samego poszkodowanego. Do tego uniemożliwia bezzwłoczną naprawę szkody sprzętu elektronicznego, którego uruchomienie stanowi bardzo kluczowy element prowadzonej działalności.

Kolejną problematyczną kwestią jest spór o zakres uszkodzeń, Ubezpieczyciele często mają odmienne zdanie w zakresie sposobu naprawy szkody i kwalifikacji szkody jako całkowitej. Problem stanowi pokrycie kosztów zakupu nowego sprzętu zamiast wymiany tylko uszkodzonego elementu. Ubezpieczyciele preferują wymianę tylko uszkodzonego elementu, co niejednokrotnie nie jest możliwe.

TUIR WARTA z dniem 13 września 2021 wprowadziło nowe ogólne warunki ubezpieczeń technicznych, w tym sprzętu elektronicznego. Zawarte w nich zapisy napawają nas dużym optymizmem, bowiem żywimy nadzieję, że ułatwią likwidację procesów szkodowych. Do tego wprowadzają pewne nowum, na które oczekiwaliśmy od wielu lat.

Bardzo pozytywnie oceniamy, poniższej wskazane zapisy treści OWU Ubezpieczyciela:

  1. została wprowadzona definicja sprzętu elektronicznego, która zdecydowanie ułatwia kwalifikację i zgłoszenie danego urządzenia do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Brak definicji budził wątpliwości czy dane urządzenie to sprzęt elektroniczny czy też urządzenie techniczne, które należy ubezpieczyć w zakresie maszyn od uszkodzeń,
  2. w ramach podstawowego zakresu ubezpieczenia WARTA pokrywa koszty wynagrodzenia rzeczoznawców,
  3. w ramach zakresu podstawowego WARTA wprowadza sumę prewencyjną, a więc przeciwdziała niedoubezpieczeniu na okoliczność np. wzrostu cen sprzętu w trakcie okresu ubezpieczenia,
  4. WARTA zwiększyła wiek sprzętu elektronicznego, dla którego przy szkodach nie potrąca zużycia technicznego. Określa go na 8 lat, co w naszej ocenie jest dogodnym rozwiązaniem,
  5. W przypadku szkody częściowej, gdy uszkodzeniu ulegnie jeden z elementów podzespołu, który wchodzi w skład sprzętu, a jego samodzielny zakup nie jest możliwy lub też naprawienie lub odtworzenie takiego elementu jest ekonomicznie nieuzasadnione, WARTA pokrywa koszt zakupu całego podzespołu. W przypadku szkody całkowitej powstałej w przedmiocie ubezpieczenia, którego nie można odtworzyć ze względu na fakt zaprzestania jego produkcji, wysokość szkody ustalana jest w oparciu o cenę zakupu nowego przedmiotu ubezpieczenia odpowiadającego najbardziej zbliżonym parametrom technicznym oraz wydajności.

Długo oczekiwana przez nas możliwość jaką zaoferowało TUIR WARTA w nowych warunkach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego jest ubezpieczenie utraty zysku na skutek szkody w sprzęcie elektronicznym. Już od dawna istnieją firmy, dla których właśnie szkoda w sprzęcie elektronicznym powoduje utratę zysku, bowiem on stanowi główne narzędzie generujące przychód. Teraz z WARTA nie tylko będzie można odpowiednio zaaranżować ochronę ubezpieczeniową zarówno sprzętu elektronicznego jak i utraty zysku w następstwie szkody w sprzęcie.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram