Czy ubezpieczenie ryzyk budowy (polisa ubezpieczenia inwestycji w budowie) obejmuje szkody w ukończonych etapach prac budowlanych?

Intencją ubezpieczenia w budowie jest objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych w inwestycji w trakcie prowadzenia prac budowalnych. Okres ubezpieczenia polisy powinien zaczynać się w momencie „wbicia łopaty w ziemię” czyli wraz z rozpoczęciem inwestycji budowalnej. Natomiast zakończenie okresu ubezpieczenia polisy przypada na moment albo ostatecznego odbioru przez zleceniodawcę/inwestora potwierdzonego podpisaniem końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego lub z chwilą rozpoczęcia eksploatacji (użytkowania) w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpiło wcześniej.

Czy jeśli inwestycja podzielona jest na etapy to po ich ukończeniu nadal są one objęte polisą ryzyk budowlanych?

W momencie gdy inwestycja budowalna podzielona jest etapy, które to w trakcie wykonywania całej inwestycji zostaną oddane do eksploatacji lub nastąpi ich ostateczny odbiór to standardowo polisa przestaje działać w stosunku do tych odcinków prac.

W jaki sposób i czy można ubezpieczyć poszczególne etapy prac już oddane do eksploatacji?

Tak, można i to nadal na bazie polisy ubezpieczenia w budowie jednak należy pamiętać o włączeniu do niej specjalnych warunków dodatkowych.

Zalicza się do nich klauzule dodatkowe oznaczone numerami 116 i 116/1. Te dwie klauzule dodatkowe stanowią w stosunku do siebie uzupełnienie.

W razie włączenia do warunków umowy klauzuli 116 zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerzony zostaje o szkody, które powstały

- w okresie ubezpieczenia w ukończonych częściach lub etapach prac budowlano-montażowych po dokonaniu ich częściowego odbioru lub włączeniu do eksploatacji,

- wskutek prowadzenia ubezpieczonych prac związanych z realizacją innych nie ukończonych jeszcze części kontraktu.

Czyli jeżeli pracująca przy innym etapie prac np. koparka czy wywrotka uszkodzi elementy już odebrane – będzie zachodziła odpowiedzialność za szkodę. Jeżeli natomiast spowoduje szkodę pojazd, który nie uczestniczy w realizacji pozostałej części kontraktu – brak odpowiedzialności Ubezpieczyciela na bazie klauzuli 116.

Z kolei włączenie klauzuli 116/1 powoduje rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody, które powstały w okresie ubezpieczenia w ukończonych częściach lub etapach prac budowlano-montażowych po dokonaniu ich częściowego odbioru lub włączeniu do eksploatacji wskutek wymienionych ryzyk nazwanych np. ognia, deszczu nawalnego, uderzenia pojazdu.

Na bazie tej klauzuli zachodzi odpowiedzialność w przypadku spowodowania szkody przez pojazd, niezależnie od tego, czy pojazd ten uczestniczy w realizacji pozostałej części kontraktu, czy nie.

Dodatkowo należy wskazać, iż jeśli generalny wykonawca dzieli etapy prac na poszczególnych podwykonawców i nie następuje ich ostateczny odbiór przez inwestora to takie etapy prac objęte są ochroną ubezpieczeniową w ramach zakresu podstawowego umowy ubezpieczenia.

Jeśli masz pytania dotyczące ubezpieczenia budowy lub chciałbyś uzyskać z nami dobrą ofertę ubezpieczenia – zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram