TUIR WARTA S.A. wprowadza nowe OWU dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika (ubezpieczenie OCP) i spedytora (ubezpieczenie OCS) – co o nich sądzimy?

Konstrukcja nowych OWU jest spójna i przejrzysta. Ubezpieczyciel tabelarycznie wyjaśnia zakres ubezpieczenia, wyłączenia odpowiedzialności oraz warunki dodatkowe jakie można włączyć za pobraniem dodatkowej składki. W jednym dokumencie Ubezpieczyciel zamieścił uregulowania dotyczące ubezpieczenia OCP w ruchu krajowym, międzynarodowym, kabotażowym i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora.

Odnosząc się do zakresu ubezpieczenia to ten podstawowy uwzględnia już szereg warunków dodatkowych typu rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na szkody podczas postoju pojazdu poza parkingami strzeżonymi, pokrycie kosztów jakie należy ponieść w związku z powstałą szkodą typu: koszty segregacji towaru, koszty przeładunku, uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.

Bardzo pozytywnie oceniamy uwzględnienie w zakresie ubezpieczenia OCS czystych strat finansowych w wysokości 5% sumy ubezpieczenia.

Czego nam brakuje to oczywiście uregulowań dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika umownego (OC przewoźnika umownego) i możliwości jego ubezpieczenia na bazie OWU.

Mieliśmy nadzieję, że WARTA zdecyduje się przy okazji wprowadzania nowych OWU na przedstawianie ofert i ubezpieczanie również przewoźników umownych.

Podczas analizy wyłączeń odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w oczy rzucają się uregulowania podkreślające fakt, iż ubezpieczyciel nie pokrywa szkód powstałych wskutek niewłaściwego załadowania lub rozmieszczenia towaru na środku transportu przez nadawcę. Temat ten budzi dużo kontrowersji i odmów wypłat odszkodowań przez wielu Ubezpieczycieli. Często to wyłączenie jest nadużywane przez zakłady ubezpieczeń.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram